Europalov - uke 38/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 382010 - Europalov - uke 38/2010

UKE 38/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.9-26.9.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2010-2015 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.9.2010
Ny EU-strategi vil ha europeisk dag for likelønn - Nyhetsoppslag 21.9.2010

ENERGI
° Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 24.9.2010 og EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.9.2010
° Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.9.2010 (kompromiss med Rådet)

FINANSIELLE TJENESTER
° Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)
° Endring av fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for forsikring og tjenestepensjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)
° Hvitbok om erstatningsordninger for forsikringer - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 17.9.2010
° Opprettelse av Det europeiske banktilsynsbyrå - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)
° Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet) - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 17.9.2010

FORBRUKERVERN
° Netthandel over landegrensene - Europaparlamentets uttalelse 21.9.2010

FORSKNING OG UTDANNING

HELSE
° Overvåking av legemidlers bivirkninger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)
° Forordning om bivirkninger av legemidler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.9.2010 (kompromiss med Rådet)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Rekommandasjon om tilgang til neste generasjons bredbånd - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 25.9.2010
Digital vekst gjennom bredbånd - Nyhetsoppslag 21.9.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Tidsramme og budsjett for igangsetting av Schengen-informasjonssystemet SIS II - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2010
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.9.2010

KATASTROFEBEREDSKAP
° Tiltak mot natur- og menneskeskapte katastrofer - Eurpaparlamentets uttalelse 21.9.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Muligheter og utfordringer for europeisk film i en digital tidsalder - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.9.2010
Fremme av europeiske audiovisuelle produksjoner - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.9.2010

MATTRYGGHET
Identifisering av bestemte matvareforsendelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.9.2010
Mulig innføring av gebyrer for arbeid utført av EUs mattrygghetsbyrå EFSA - Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.9.2010
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner - Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010
° Minsteinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris - Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010
° Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010
° Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.9.2010
Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.9.2010

MILJØ
Bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kvikksølv, krom m.m. - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.9.2010
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Netthandel over landegrensene - Europaparlamentets uttalelse 21.9.2010
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.9.2010
Europeisk bredbånd: investering i digitaldrevet vekst - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2010

STATISTIKK
Statistiske oppgaver over godstransport på vei - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.9.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Handlingsplan for bytrafikk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.9.2010
Statistiske oppgaver over godstransport på vei - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.9.2010
° Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.9.2010
Nye regler for etterforsking av flyulykker - Nyhetsoppslag 21.9.2010
° Etterforsking og forebygging av flyulykker - Europaparlamentets 1. gangsbehandling (kompromiss med Rådet)

VARER
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.9.2010