Europalov - uke 38/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 382011 - Europalov - uke 38/2011

UKE 38/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.9.-25.9.2011Mer informasjon om beslutningsprosessen for EØS- og Schengen-saker
Europalovs faktaark Om beslutningsprosessen for EØS- og Schengen-rettsakter er kraftig utvidet og inkluderer nå også lenker til relevante nettsteder (kilder). Det inneholder også interne bokmerker (lenker) for raskere navigering til de ulike seksjonene. Faktaarket om beslutningsprosessen er et av de hyppigst leste på Europalov og det er derfor lagt arbeid i å gi en så detaljert og oversiktlig fremstilling som mulig.

Faktaark om EU-rettsakter
Et nytt fataark Om EU-rettsaktene gir kortfattet informasjon om de mest brukte EU-rettsaktene: forordning, direktiv, vedtak, rekommandasjon og retningslinjer.

Nye lenker på rettsaktenes faktaark
Europalovs fakaark om EU-rettsakter gir innledningsvis opplysninger om ansvarlig departement, sakstype, behandlende organ og saksområde. De fire kategoriene har vært klikkbare (lenker), men ikke alltid vist til hensiktsmessige rapporter eller sider. Et klikk på f.eks. sakstypen direktiv har gitt en ustrukturert liste over alle direktiver på Europalov. Dette er nå endret på følgende måte:

- Ansvarlig departement: lenke til rapport som viser alle rettsakter under det aktuelle departementets ansvarsområde på ulike trinn i beslutningsprosessen
- Sakstype: viser til faktaarket Om EU-rettsaktene (se over)
- Behandlende organ: viser til faktaarket Om beslutningsprosessen for EØS- og Schengensaker (se over).
- Saksområde: lenke til rapport som viser alle rettsakter på det aktuelle saksområdet på ulike trinn i beslutningsprosessen.

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 23.9.2011
Frivillig arbeid på tvers av landegrensene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.9.2011
Modernisering av høyere utdanning i Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER OG OPPHAVSRETT
° Varemerkedirektivet - Fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 22.9.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 22.9.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum - Rådets 1. gangsbehandling 22.9.2011 (endelig vedtak).
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. I et forslag som ble lagt fram 12. november 2010 argumenterte Kommisjonen for at det bør etableres en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter som utstedes av tredjeland, hele tiden blir oppdatert. Etter behandling i Europaparlamentet i juli 2011, vedtok EUs justisministre 22. september 2011 det nye regelverket i overstemmelse med Europaparlamenets syn.

MATTRYGGHET
Handel med sæd fra storfestasjoner og -sædbanker - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.9.2011
Import av storefesæd - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.9.2011
° Restriksjoner på import av dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien fra Bahrain og Libanon - Norsk forskrift kunngjort 20.9.2011
° Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2011

MILJØ
Rapportering om gjennomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2012-2013 - Kommisjonsfvedtak publisert i EU-tidende 24.9.2011 )
Integrert forebygging og bekjempelse av forurensning: rapportering om gjennomføring i 2012 og 2013 - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.9.2011
° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.9.2011
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 22.9.2011
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.9.2011
Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.9.2011
Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.9.2011
Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.9.2011
EU-strategi for et ressurseffektivt Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Fremskyndet innføring av krav om dobbelt skrog på oljetankskip (omarbeiding) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.9.2011.
Kommisjonen la 23. september 2011 fram forslag til omarbeiding av EU-direktivet fra 2002 om doble skipsskrog for oljetankskip. Forslaget består hovedsakelig av en sammenstilling (kodifisering) av det eksisterende direktivet og senere endringer av dette. Samtidig foreslår Kommisjonen at den får myndighet til i fremtiden å vedta visse tekniske endringer til direktivet ("delegated acts") i henhold til EUs nye komitologiregelverk.

° Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.9.2011.
Et eksisterende EU-direktiv innførte fra 1. januar 2011 gradvis vesentlig strengere utslippsbestemmelser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra motorer i nye traktorer. Utviklingen av nye motorer som overholder de nye kravene har vist seg mer krevende enn opprinnelig forutsatt, blant annet på grunn av reduserte forsknings- og teknologiinvesteringer under finanskrisen. Et endringsdirektiv som ble publisert 23. september 2011 utvider adgangen til å benytte direktivets fleksibilitetsordning ved overgang til de nye utslippskravene. Den vedtatte overgangsdatoen beholdes, men det vil være mulig å markedsføre tidligere motormodeller i et visst omfang også i en tid etter denne datoen.

° Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM) - Norsk forskrift kunngjort 20.9.2011.
Samferdselsdepartementet kunngjorde 20. september 2011 en forskrift som gjennomfører en EU-forordningen om trafikkflytledelse (Air Traffic Flow Management - ATFM). Forordningen inneholder bl.a. bestemmelser om såkalte ATFM-slot. Dette er kalkulerte tidsvinduer som fastsettes sentralt av Eurocontrol og som angir når et luftfartøy skal være klar til å entre rullebanen for avgang. Forordningen skal sikre samsvar mellom ATFM-slots og flyplasslots, som er tidsluker for landinger og avganger fastsatt av en lokal lufthavn eller slotkoordinator.

° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) - Dom avsagt av EU-domstolen 20.9.2011
Gjennom vedtak i EØS-komiteen ble Norge medlem av EUs sjøsikkerhetsbyrå EMSA i 2004. EFTAs overvåkingsorgan pekte ved flere anledning på at EMSA-forordninger ikke var gjennomført i norsk rett og stevnet Norge i februar 2011 for EFTA-domstolen for manglende gjennomføring. Norge hevdet i utgangspunktet at EU-forordningen utelukkende dreide seg om finansiering av byrået, noe Stortinget hadde samtykket til, men at ytterligere nasjonal gjennomføring ikke var nødvendig. Den 15. mars 2011 kunngjorde imidlertid Norsk Lovtidend en forskrift om Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået med referanse til fire EU-forordninger knyttet til EMSA. EFTA-domstolen avsa dom i saken 20. september 2011, hvor den fastslo at Norge var forpliktet til å gjennomføre forordningen i nasjonal rett.

° Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - EFTA/EØS-kommentarer vedtatt 19.9.2011.
De tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein oversendte 19. september 2011 EU-institusjonene sine kommentarer til hvitboken Transport 2050 som Kommisjonen la fram 28. mars 2011. Hvitboken inneholder forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. For å oppnå dette bør det blant annet innføres forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Også fly og skip bør ifølge Kommisjonen forberede seg på langt strengere utslippskrav.

Vurdering av eksisterende jernbanestrekninger opp mot spesifikasjonene om samtrafikkevne - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.9.2011