Europalov - uke 38/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 382013 - Europalov - uke 38/2013

UKE 38/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.-22.09.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2013
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2013

ENERGI
- Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.9.2013
- Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.9.2013
- Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr - EØS-notat offentliggjort 16.9.2013
- Endringer til elektrisitetsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.9.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 18.9.2013

FORBRUKERVERN
- Europeisk salgslov - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 17.9.2013.
Europaparlamentets komite for juridiske vetok 17. september 2013 sin innstilling om Kommisjonens forslag til en europeisk salgslov. Formålet med salgsloven er å lette handelen i det indre marked og samtidig gi forbrukerne tilstrekkelig beskyttelse ved kjøp over landegrensene. Kommisjonen har gjennom en ti-årsperiode drøftet behovet for fellestiltak på området og i hvilken form et slikt initiativ bør komme. Ifølge Kommisjonens forslag bør salgsloven gjelde hele EØS-området. Europaparlamentet vil nå forhandle med Rådet med sikte på et kompromiss foran den formelle førstegangsbehandlingen i Strasbourg.

Muksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 20.9.2013
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2013
Maksimum innhold av bisphenol A i leketøy - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 20.9.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.9.2013
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Toppdomenet .eu - Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 19.9.2013.
En norsk forskrift som gjennomfører EU-regelverket om toppdomenet .eu i norsk rett ble kunngjort 21. mai 2013. EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene 2005. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Ifølge forordningen kan toppdomenet tildeles søkere som er etablert "within the Community". Europakommisjonen tolket opprinnelig dette til bare å omfatte EU-medlemslandene, dvs. ikke hele EØS-området. Kommisjonen endret imidlertid syn på saken i 2012, slik at det nå vil bli gitt adgang til registrering under .eu også for norske aktører. Samferdselsdepartementet orienterte nærmere om dette i en pressemelding 19. september 2013.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): tredje og siste gruppe av regioner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 10.7.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Økologisk landbruk: resultater fra EU-høring 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.9.2013
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 18.9.2013
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsyney 18.9.2013
- Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - Omtale publisert av Mattilsynet 18.9.2013

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
- Katalog over fôrvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endring av navn på produsent - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.9.2013

Næringsmidler
- Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Omtale av utkast til gjennomføringsforordning omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt 19.9.2013.
EU vedtok i november 2011 en ny forordning om merking av matvarer. Utkast til EØS-komiteneslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen ble oversendt til EUs utenrikstjeneste til vurdering 13. september 2013. Matinformasjonsforordningen trer i kraft i EU-landene i desember 2014. Ifølge Stortingets EU/EØS-nytt 19. september 2013 skal Kommisjonen før den tid fastsette en egen forordning om hvordan regelverket om merking av opprinnelsesland skal gjennomføres.

- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
- Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse polyoler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013
Ernærings- og helsepåstander brukt i merking av matvarer: gjennomføringsbestemmelser om bruk av generiske betegnelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.9.2013

MILJØ
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av olje- og gassforurensning - EØS-notat offentliggjort 17.9.2013
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Førsteutkast av 11.9.2013 til Europaparlamentets komitinnstilling offentliggjort 16.9.2013

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.9.2013.
Kommisjonen la 17. september 2013 fram en handlingsplan for videreutvikling av sin informasjonsportal "Ditt Europa" (Your Europe) om rettigheter og plikter i EUs indre market. Erfaringer har vist at bedrifter og personer blant annet savner opplysninger om nasjonale bestemmelser og prosedyrer. Norske myndigheter har utstyrt tjenesten med norske tekster til Ditt Europa: Bedrift, men foreløpig ikke til persondelen av portalen. Kommisjonen vedtok samtidig en rekommandasjon om styrking av problemløsningsnettverket SOLVIT.

Prinsippene for SOLVIT-nettverket - Rekommandasjon vedtatt av Kommisjonen 17.9.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 18.9.2013
- Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for lastebiler og varevogner - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 18.9.2013
- Flypassasjererforordningen - Førsteutkast av 6.9.2013 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 16.9.2013.
Kommisjonen la i mars 2013 fram forslag til styrking av flypassasjerers rettigheter. Den foreslåtte forordningen avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket, men innfører også nye rettigheter. Det blir nå opp til Europaparlamentet og Rådet og ta stilling til forslaget. Et førsteukast til Europaparlamentets komiteinnstilling ble offentliggjort 16. september 2013.

VARER
- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 18.9.2013.
Kommunal- og regionaldepartementet igangsatte 18. september 2013 en høring om gjennomføring i norsk rett av EUs nye byggevareforordning. Forordningen som ble vedtatt i 2011 ved en revisjon av byggevaredirektivet, har nye krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider innført i EU fra 1. juli 2013. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse. EØS-komiteen vedtok 14. juni 2013 å innlemme forordningen i EØS-avtalen, men vedtaket krever parlamentssamtykke i Island før det trer i kraft.