Europalov - uke 39/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 392011 - Europalov - uke 39/2011

UKE 39/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.9.-2.10.2011


• nye saker
° endrede saker

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Lister over godkjente tilbydere av sertifiseringstjenester for elektroniske signaturer - EØS-komitevedtak 30.9.2011

FORBRUKERVERN
° Metoder til bestemmelse av sammensetning av polypropylen/ polyamid-bikomponentfiber - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
° Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy - Kommisjonsmelding om harmoniserte standarder publisert i EØS-tillegget 15.9.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Modernisering av høyere utdanning i Europa - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 28.9.2011
° Grønnbok om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - EFTA/EØS-kommentarer vedtatt 27.9.2011
° Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram - Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011

HELSE
° Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 30.9.2011
Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 28.9.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Utveksling av personopplysninger med Færøyene - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Utvidelse av telefonnummerserien 116 til legevakt og telefonrådgivning for ofre for forbrytelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - EØS-komitevedtak 30.9.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 26.9.2011.
Europakommisjonen la 16. september 2011 fram forslag til en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. I dag kan nasjonale myndigheter selv vedta slik gjenninnføring ved alvorlige trusler mot den offentlige orden eller rikets sikkerhet. Europakommisjonen ønsker i stedet en ordning hvor vedtak treffes på europeisk plan etter forslag fra Kommissionen baseret på et kvalifisert flertall blant medlemsstatenes eksperter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Den norske EU-delegasjonen publiserte 26. september 2011 en omtale av Kommisjonens forslag.

Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.9.2011

KATASTROFEBEREDSKAP
° Europeisk katastrofeberedskap og humanitær hjelp - Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011.
Et europeisk senter for katastrofeberedskap – en plattform for informasjonsutveksling og styrket EU-koordinering i forbindelse med katastrofesituasjoner - er et av tiltakene Kommisjonen foreslo i en meddelelse om sivilt beredskap og humanitær hjelp, som ble lagt i oktober 2010. Europaparlamentet vedtok 27. september 2011 sitt syn (resolusjon) på meddelelsen.

MATTRYGGHET
Veterinære saker
° Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - EØS-komitevedtak 30.9.2011
Dyreshelsemessige tiltak knyttet til bekjempelse av klassisk svinepest i Frankrike - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 28.9.2011
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endring av anvendselsperioden - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 28.9.2011
Transitt av egg og produkter av egg beregnet på konsum fra Hviterussland gjennom Litauen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 28.9.2011
° Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - EØS-komitevedtak 30.9.2011

Fôrvarer
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2011

Næringsmidler
° Merking av matvarer - Rådets 2. gangsbehandling 29.9.2011 (kompromiss med Europaparlamentet).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. juni 2011 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning om merking av matvarer. Kompromisset ble bekreftet av Rådet 29. september 2011, og forordning vil med det første bli publisert i EU-tidende.

Ernæringspåstander på matvarer: endringer til listen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 29.9.2011
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2011
° Produksjon av rå melk i Bulgaria: endring av overgangsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Romania: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011
Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 23.9.2011

MILJØ
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 28.9.2011
Sertifiseringsprosedyrer for miljøledelse og miljørevisjon (EMAS) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.9.2011
° EU-strategi for et ressurseffektivt Europa - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
° Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
Regler for tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.9.2011
Ytterligere reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser: konsultasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.9.2011
° Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.9.2011
° Kriterier for klassifisering av anlegg for håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
° Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
° Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.9.2011
° Beregning av finansiell sikkerhet i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.9.2011
° Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.9.2011

NÆRINGSPOLITIKK
° Strategi for Europas turistnæring - Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp - Europaparlamentets komiteinnstilling votert 26.9.2011.
EUs eksisterende regelverk for offentlige innkjøp stammer hovedsakelig fra 2004, da innkjøpsdirektivet og forsyningsvirksomhetdirektivet ble vedtatt. Europakommisjon la i januar 2011 fram en grønnbok hvor behovet for endringer av regelverket diskuteres. Kommisjonen peker blant annet på ønsket om enklere prosedyrer, spesielt med tanke på små og mellomstore bedrifter og kommuner, og fremme av offentlig innkjøp på tvers av landegrensene. Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukersaker vedtok 26. september 2011 sine komiteinnstilling om grønnboken.

Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.9.2011

STATISTIKK
° Statistikk over varehandelen med tredjeland - EØS-komitevedtak 30.9.2011.
EUs nye forordning om statistikk over varehandel med land utenfor EU/EØS ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2011. Formålet med revisjonen er blant annet å tilpasse statistikkene til nye tollprosedyrer og redusere den såkalte "Rotterdam-effekten" som medfører overrepresentasjon av land som tollbehandler store varemengder. Forordningen skal også gi bedre sammenheng mellom statistikkene for henholdsvis handel og foretak.

° Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011
° Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.9.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - EØS-komitevedtak 30.9.2011.
EØS-komiteen vedtok 30. september 2011 å innlemme i EØS-avtalen EUs rammedirektiv for intelligente transportsystemer (ITS). Direktivet er en oppfølging av ITS Action Plan og trekker opp prioriteringer og satsingsområder på området. Det skisserer et rammeverk, definerer prosesser og gir fullmakt til utvikling av spesifikasjoner som er nødvendig for å sikre koordinert innføring og sammenhengende ITS.

° Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene - Rådets 2. gangsbehandling 29.9.2011 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Europakommisjonen la i 2008 fram forslag til et direktiv som skal gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtektene over landegrensene. Erfaringsmessig er det for eksempel vanskelig å innkreve fartsbøter for utenlandsregistrerte biler som har forlatt landet, hvis førerne av disse ikke frivillig betaler foreleggene. I Rådet stilte flere land spørsmålstegn ved transport som hjemmelsegrunnlag for direktivet, slik Kommisjonen hadde foreslått, ettersom EU-traktaten ikke hjemler bruk av bøter på transportområdet. Høsten 2010 foreslo det belgiske EU-formannskapet å basere direktivet på EUs politisamarbeid, og med utgangspunkt i denne endringen kom samferdselsministre 2. desember 2010 fram til en politisk enighet om forslaget. Det opprinnelige forslaget, med hjemmel i transportpolitikken, var merket EØS-relevant. Rådet bekreftet 29. september 2011 et kompromiss med Europaparlamentet om direktivet, som nå går til publisering i EU-tidende.

° Utrangerte kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.9.2011
° Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020 - Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011
° Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk - EØS-komitevedtak 30.9.2011
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 26.9.2011
° Samtrafikkevnen på jernbanenettet: moduler for vurdering av overenstemmelse av samtrafikkomponenter - EØS-komitevedtak 30.9.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Bangladesh - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 21.9.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Cap Verde - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 21.9.2011
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.9.2011

VARER
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.9.2011
° Overføring av forsvarsprodukter innenfor Fellesskapet: sertifisering av virksomheter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.10.2011