Europalov - uke 41/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 412012 - Europalov - uke 41/2012

UKE 41/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 08.10-14.10.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU - Stortingsmelding lagt fram av regjeringen 12.10.2012

ENERGI
° Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2012
° Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Komiteinnstilling avgitt av Europaparlamentets energikomite 9.10.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.10.2012
° Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2012
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2012
EU-konsultasjon om restrukturering og avvikling av andre finansinstitusjoner enn banker - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.10.2012 (frist 28.12.2012)

FORBRUKERVERN

FORSKNING OG UTDANNING
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 12.10.2012.
Gjennom vedtak i EØS-komiteen 13. juli 2012 sikres Norge, med forbehold om Stortingets samtykke, deltakelse i den innledende fasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet Global Monitoring for Environment and Security (GMES), som har varighet fra 2011 til 2013. Ved hjelp av satellitter tilbys data for å overvåke hav, miljø, klima, skog, samt skred og ras. GMES inngår i regjeringens satsing på havovervåking i nord. For Norges del har det vært vesentlig å sikre at radarsatellitter observerer over norsk område. Regjeringen fremmet 12. oktober 2012 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komitebeslutningen.

HELSE
° Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.10.2012 (frist 11.12.2012).
EU-tidende publiserte 1. juli 2011 et endringsdirektiv til EUs legemiddeldirektiv. Endringsdirektivet skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye reglene, som skal anvendes fra 2. januar 2013. Helse- og omsorgsdepartementet sendt 6. september 2012 på høring forslag til lovhjemmel for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som forsøkes importert i mindre kvanta og forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler. Blant forslagene er at forbudet mot import av reseptbelagte legemidler fra tredjeland utvides til også å gjelde EØS-området, med hjemmel i direktiv 2011/62/EU. Departementet igangsatte også en høring 11. oktober 2012 om forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge legemiddelformidlere plikter som følge av direktivet.

° Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering - Norsk forskrift kunngjort 12.10.2012
° Helsetrusler over landegrensene - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 10.10.2012
° Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.10.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjærkre og fjærkreprodukter - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

Fôrvarer
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.10.2012
Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.10.2012

Næringsmidler
° Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Norsk forskrift kunngjort 12.10.2012
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.10.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

Veterinærmedisin
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet fenoksymetylpenicillin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

MILJØ
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.10.2012
° Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Forbud mot biocider som inneholder visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012
° Biociddirektivet: oppføring av bendiokarb som aktivt stoff - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
EUs konkurranseevnerapport 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
Offentlige innkjøp i EU: gjennomføringsrapport 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012

SELSKAPSRETT
° Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Råadet 1. gangsbehandling 11.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet)

STATISTIKK
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2011) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem - Norsk forskrift kunngjort 12.10.2012
° Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.10.2012
° Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.10.2012
° Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.10.2012
° Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.10.2012