Europalov - uke 41/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 412014 - Europalov - uke 41/2014

UKE 41/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 06.-12.10.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.10.2014

ENERGI
- EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om levage ratio - Kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 02.10.2014
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.10.2014

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av triclosan og parabener som konserveringsmiddel - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon - EØS-notat ofeentliggjort 10.10.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-regulering av markeder på området elektronisk kommunikasjon - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.10.2014
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 09.10.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Utveksling av informasjon over landegrensene om sikkerhetsrelaterte trafikkforseelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 08.10.2014.
EUs transportministre vedtok 8. oktober 2014 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag fra juli 2014 til et revidert direktiv om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene. EU-domstolen opphevet 6. mai 2014 det opprinnelige direktivet fra 2011 som skulle gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtekter over landegrensene. Dommen var knyttet til hjemmelsgrunnlaget for direktivet, som i beslutningsprosessen ble endret fra transportpolitikk til politisamarbeid. Forslaget til nytt direktiv er hjemlet i EU-traktatens artikkel 91 om transportpolitikk og er merket EØS-relevant. Rådet kan vedta en felles holdning ('general approach') i påvente av Europaparlamentets førstegangsbehandling. Selv om det ikke er et bindende vedtak, sender det et signal til Europaparlamentet om medlemslandenes posisjon.

KATASTROFEBEREDSKAP
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.09.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 09.10.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2014
- Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland - EØS-notat offentliggjort 11.10.2014
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.10.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - EØS-notat offentliggjort 09.10.2014
- Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.10.2014
- Beskyttelsestiltak mot svinediare: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 09.10.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 09.10.2014
- Status for deler av EU som fri for varroatose hos bier - Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.10.2014
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.10.2014
- Import av akvatiske dyr fra Canada - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014

Fôrvarer
- Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.10.2014
Godkjenning av Inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 09.10.2014
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - EØS-notat offentliggjort 09.10.2014
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 07.10.2014
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 07.10.2014
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.10.2014

Næringsmidler
- Kosttilskuddsdirektivet og berikingsforordningen: endringsbestemmer for visse kromforbindelser - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
- Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i mat - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912) - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet 19.09.2014
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.10.2014
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.10.2014
- Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet kloroform i pattedyr - Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014
- Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet butafosfan i matproduserende pattedyr - Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014
- Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014

MILJØ
- Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.10.2014
Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-notat offentliggjort 10.10.2014
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner og phthalater - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.09.2014
- Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 09.10.2014
- Reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - EØS-notat offentliggjort 09.10.2014
- Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetodikk og rapportering - Forslag til rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 06.10.2014

TRANSPORT
- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 08.10.2014.
Rådet vedtok 8. oktober 2014 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag til havneforordning. Forordningen gjelder havner som er angitt i EUs retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) fra 2011. Retningslinjene er innlemmet i EØS-avtalen, men spesifiserer ikke havner i EFTA EØS-landene.

- Utveksling av informasjon over landegrensene om sikkerhetsrelaterte trafikkforseelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 08.10.2014. Se omtale under JUSTIS- OG INNENRIKS.
Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 03.10.2014
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 09.10.2014
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.10.2014