Europalov - uke 4/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 42013 - Europalov - uke 4/2013

UKE 4/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.1.-27.1.2013


• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2013

ENERGI
EU-strategi for alternativ brensel til transport - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner, skannere og multifunksjonsmaskiner - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av kompressorer - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.1.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av PCer og servere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.1.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.1.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - EØS-notat offentliggjort 23.1.2013

HELSE
- Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.1.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.1.2013,
AMT-direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom endringsdirektivet 2007/65/EF ble dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme direktiv 2007/65/EF og den kodifiserte versjonen 2010/13/EU i EØS-avtalen med forbehold om parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein. Regjeringen fremmet en samtykkeproposisjon og en lovproposisjon til Stortinget 19. oktober 2012. Stortinget ga 10. desember 2012 sitt samtykke til EØS-innlemmelsen og vedtok samme uke endringer til kringkastingsloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012. EU-domstolen avsa 22. januar 2013 en fortolkningsdom angående gyldigheten av en artikkel i direktivet.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Uruguay - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringsbestemmelser om EU-referanselaboratorier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2013
- Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2013
Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania og Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 22.1.2013

Dyrefôr
- Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2013

Næringsmidler
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.1.2013
- Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om gjennomføring av visse vilkår - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.1.2013
Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 21.1.2013
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.1.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visee tilsetningsstoffer i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.1.2013
- Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker - EØS-notat offentliggjort 22.1.2013

MILJØ
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 25.1.2013
- Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter - EØS-notat offentliggjort 25.1.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.1.2013
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013
- Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013
- Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 24.1.2013
- Konsesjonsdirektivet - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 24.1.2013

STATISTIKK
Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 15.1.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-strategi for alternativ brensel til transport - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.1.2013
- Lydnivået til motorkjøretøy - Komiteinnstilling av 18.12.2012 til Europaparlamentets plenumsbehandling offentliggjort 25.1.2013
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.1.2013
- Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.1.2013
Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2013
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.1.2013
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.1.2013
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan - EØS-notat offentliggjort 25.1.2013
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger - EØS-notat offentliggjort 22.1.2013