Europalov - uke 42/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 422010 - Europalov - uke 42/2010

UKE 42/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.10-24.10.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidsforhold og permisjon ved fødsel - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.10.2010

FINANSIELLE TJENESTER
Høring om bankreserver til bruk i sykliske nedgangstider - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2010
° Bekjempelse av forsinket betaling i kommersielle transaksjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.10.2010 (kompromiss med Rådet)
EU-rammeverk for krisehåndtering i finanssektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2010
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram 22.10.2010
° Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2010
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2010

HELSE
° Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr - Norsk forskrift kunngjort 22.10.2010
° Farging av legemidler (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.10.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Beskyttelse av personopplysninger i Andorra - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.10.2010
° Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010

KATASTROFEBEREDSKAP
Om opprettelse av en ordning for informasjonsutveksling for overvåking av Europas maritime områder - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2010

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2010
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2010
Kriterier for vaksiner til bruk mot Newcastle-sykdom - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.10.2010
° Unntaksbestemmelser for hingster i forbindelse med de olympiske leker i Storbritannia - Norsk forskrift kunngjort 22.10.2010
° Import av hester og sæd fra dyr av hestefamilien fra Egypt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010
° Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010
° Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010
° Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010
° Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Overvåkingsprogrammer for fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Kvalitetsprøving av laboratorier som tester effektivitet av vaksiner mot hundegalskap - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
Bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: revisjon av landlister - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
Kloning av dyr til matproduksjon - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2010
° Tillatt import fra Serbia av fiskevarer til konsum - Norsk forskrift kunngjort 19.10.2010

Dyrefôr
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2010

Næringsmidler
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2010
Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.10.2010
Godkjent helsepåstand vedrørende virkningerne av et vannoppløselig tomatkonsentrat - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2010
Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.10.2010

MILJØ
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2010
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2010

OFFENTLIGE INNKJØP
Grønnbok om e-prosedyrer for offentlige innkjøp - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 18.10,2010

STATISTIKK
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.10.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 19.10.2010
° Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2010
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2010
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.10.2010
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2010