Europalov - uke 42/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 422012 - Europalov - uke 42/2012

UKE 42/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.10-21.10.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2012

ENERGI
Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.10.2012

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2012 (frist 16.01.2013).
Direktivet om pasientrettigheter over landegrensene ble vedtatt i 2011 og skal være gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning innen 25. oktober 2013. Direktivet vil gjøre det mulig å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU-medlemsland, forutsatt at behandlingen normalt ville blitt dekket i eget land. Nasjonale helsemyndigheter vil kunne kreve forhåndsgodkjenning av behandlinger som krever innleggelse på sykehus eller spesielle helsetjenester. Avslag må begrunnes og skal bare være mulig i spesielle unntakstilfeller, opplistet i direktivet, og hvor spesielt hensynet til pasientens sikkerhet teller. Direktivet pålegger landene å opprette kontaktpunkter som skal kunne bistå pasienter som ønsker behandling i utlandet. Helse- og omsorgsdepartementet igangsatte 16. oktober 2012 en høring om gjennomføring av direktivet i norsk rett.

FINANSIELLE TJENESTER
° AIFM-direktivet: regler for og tilsyn med alternative investeringsfond - EØS-notat offentliggjort 19.10.2012.
Som en respons på finanskrisen vedtok EU i 2009 nye regler for alternative investeringsfond, inkludert regulatorisk tilsyn for spesialfond innenfor EU gjennom opprettelsen av en europeisk tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet (EMSA). Spesialfondene som vil bli berørt er i hovedsak hedgefond og private equity-fond. Finansedpartementets EØS-notat om det såkalte AIFM-direktivet ble offentliggjort 19. oktober 2012.

° Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012.
Den 1. januar 2011 opprettet EU et risikoråd for overvåking av systemisk risiko i finansmarkedene og tre tilsynsmyndigheter for samarbeid innenfor tilsynet med henholdsvis bank, forsikring og verdipapirer. Målet er å etablere en enhetlig tilsynsstruktur for det europeiske markedet. I sin halvårlige redegjørelse til Stortinget opplyste utenriksministeren 4. mai 2010 at Norge har arbeidet for å sikre EØS/EFTA-statene tilfredsstillende representasjon i de nye organene. Regjeringen vurdere å innlemme EU-forordningene i EØS-avtalen, slik at Norge kan delta i det felles tilsynet av finansmarkedet. Finansdepartementets EØS-notat om Den europeiske banktilsynsmyndighet og de andre tilsynsorganene ble offentliggjort 18. oktober 2012.

° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012
° Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012
° Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet) - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012
° Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - EØs-notat offentliggjort 18.10.2012
° Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - EØS-notat offentliggjort 18.10.2012

FORBRUKERVERN
° Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis over forbrukere - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 18.10.2012

HELSE
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2012 (frist 16.01.2013). Se omtale under ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Helsetrusler over landegrensene - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.10.2012
EU-konsultasjon om logo for godkjente on-line-apotekutsalg og -engrosselgere av legemidler - EU-konsultasjon igangsatt 17.10.2012 (frist 17.1.2013)
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 15.10.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AMT-direktivet) - Proposisjon om stortingssamtykke lagt fram av regjertingen 19.10.2012. Se omtale under KULTUR OG OPPHAVSRETT
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 17.10.2012
° Retningslinjer for forhåndsregulering av produkt- og tjenestemarkeder innen elektroniske kommunikasjon - Høring om revisjon av rekommandasjonen igangsatt av Kommisjonen 16.10.2012

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AMT-direktivet) - Proposisjon om stortingssamtykke lagt fram av regjertingen 19.10.2012.
AMT-direktivet viderefører det tidligere TV-direktivet uten grenser, som hadde til hovedformål å samordne den europeiske reguleringen av fjernsynsfeltet og dermed legge til rette for fri bevegelse av fjernsynssendinger, slik at programmene kan mottas direkte og samtidig av seerne. Den nye direktivet omfatter i tillegg til fjernsyn også tjenester hvor seerne selv kan velge tidspunktet for når et program skal sees (audiovisuelle bestillingstjenester). Videre inneholder direktivet endringer som skal bidra til å forenkle og liberalisere regelverket for fjernsyn.

I fjernsynsdirektivet hadde Norge unntak fra prinsippet om fri videreformidling når det gjaldt alkoholreklame. I forhandlinger med EU i forbindelse med innlemmelse AMT-direktivet i EØS-avtalen viste deg umulig å få videreført dette unntaket. EØS-komiteen gjorde 15. juni 2012 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen, med forbehold om Stortingets godkjenning. Regjeringen fremmet 19. oktober 2012 samtykkeproposisjonen. Her legges til grunn at alkohollovens forbud mot alkoholreklame i rettede sendinger fra utlandet kan bestå.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Mexico: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.10.2012
° Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående transportdokumentene - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Beskyttelsestiltak med hensyn til import av animalske produkter fra Kina - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° BSE-risiko (kugalskap) i Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia, Nicaragua og Østerrike - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.10.2012

Dyrefôr
° Godkjenning av L. brevis som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av azorubin som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre fjørfearter og visse svin - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Oppheving av godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 16.10.2012
° Godkjenning av monensin-natrium som fôrtilsetning til livkylling - EØS-notat offentliggjort 16.10.2012
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012

Næringsmidler
° Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Import av kjøttprodukter: endringsbestemmelser for Israel - EØs-notat offentliggjort 20.10.2012
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.10.2012
° Import av fiskeprodukter: endringsbestemmelser for Curaçao og Sint Maarten (tillatelser) og De nederlandske Antillene (forbud) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 19.10.2012
° Forbud mot import av rå melk og meieriprodukter til konsum fra De nederlandske Antillene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2012

MILJØ
Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.10.2012
° Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.10.2012
° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-notat offentliggjort 19.10.2012
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 15.10.2012
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet 15.10.2012

NÆRINGSPOLITIKK
° Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.10.2012.
Europakommisjonen presenterte 3. oktober 2012 sin andre handlingsplan for det indre marked (Single Market Act II) med forslag til 12 konkrete tiltak som EU-institusjonene bør vedta så snart som mulig. Tiltakene er samlet på fire innsatsområder: a) integrerte transport- og energinettverk, b) grensekryssende mobilitet for personer og bedrifter, c) den digitale økonomi og d) forbrukerinteresser. Norges EU-delegasjon publiserte 18. oktober 2012 en omtale av Kommisjonens handlingsplan.

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Radiointerferens fra kjøretøyer - EØS-notat offentliggjort 19.10.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 16.10.2012
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2012

VARER
° Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 18.10.2012 (om direktiv 89/106/EØF).
Etter at EU i 2011 vedtok en revisjon av byggevaredirektivet, er nye krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider innført i EU fra 1. juli 2013. Ved revisjonen er direktivet endret til forordning for å sikre et harmonisert regelverk i alle EU-landene. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse. EU-domstolen avsa 18. oktober 2012 en fortolkningsdom vedrørende den nye forordningen.

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.10.2012