Europalov - uke 42/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 422013 - Europalov - uke 42/2013

UKE 42/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.10-20.10.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper - Komiteinnstillling votert i Europaparlamentet 14.10.2013

ENERGI
- Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
ETFA/EØS-landene oversendte 11. oktober 2013 utkast til EØS-komitebeslutning om forordningen som etablerer et EU-byrå for samarbeid mellom energiregulatorer (European Regulatory Group for Electricity and Gas - ACER) til EUs utenrikstjeneste. Bakgrunnen for opprettelsen har vært den brede oppfatning mellom EU-institusjonene at det rådgivende konsultasjonsforum gjennom ERGEG og de mer frivillig baserte samarbeidsstrukturer har vært utilstrekkelige. ACER skal føre tilsyn med hvordan det regionale samarbeidet mellom systemoperatørene (TSOene) fungerer såvel som utøvelse av oppgaver innen det nye "European Network of Transmission System Operators" (ENTSO). Byrået (ACER) også skal ha en rolle når det gjelder utvikling av ikke-bindende retningslinjer ("framework guidelines"). Når det gjelder situasjoner som involverer mer enn ett land vil ACER ha beslutningsmyndighet i visse spørsmål.

EU-strategi for infrastruktur for energi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.10.2013
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2013
- Endringer til elektrisitetsdirektivet - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Felles regler for det indre gassmarked - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser) - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Rapportering og offentliggjøring av data på elektrisitetsmarkedene - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013
- Grensekryssende elektristetshandel: bestemmelser om transmisjonsavgifter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 11.10.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsformidlingsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2013
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2013
- Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2013

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.10.2013
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen - Begrunnet svar til Norge avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Svensk departementsnotat offentliggjort 15.10.2013.
Kommisjonen la 11. september 2013 fram forslag til en forordning (dette faktaarket) som, hvis det blir vedtatt, innenbærer en kraftig reform av markedet for telekommunikasjon. Et svensk departementsnotat om forslaget ble offentliggjort 15. oktober 2013. Forslaget medfølges av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling.

- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 15.10.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2013
Status for deler av EU som fri for varroatose hos bier - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.10.2013
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013

Fôrvarer
- Fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner: endring av navn på innehaver av godkjenning - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, får, geiter, kaniner og hester - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2013
- Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2013
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.10.2013
- Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2013
- Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og akvariefisk - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.10.2013

Næringsmidler
Godkjenning av fluxapyroxad som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013
- Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for difymelamin - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 14.10.2013
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for forurensning av citrinin i preparater av rød gjæret ris - Kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.10.2013
- Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet fenbendazol - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet foksim - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet natriumsalisylat - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

MILJØ
- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - EØS-notat offentliggjort 19.10.2013
- Avløpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2013
- Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2013
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 16.10.2013
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 17.10.2013
- Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2013
- Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger - Begrunnet svar til Norge avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
- Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2013
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Begrunnet svar til Norge avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Begrunnet svar til Norge avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
- Godkjenning av metam som aktivt stoff i plantevernmiddler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescine) som virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av jernsulfat og midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kaliumhydrogenkarbonat (bakepulver) i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av visse virksomme stoffer - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av isopyrazam som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av phosphane som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av zucchini yellow mosaic virus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av Trichoderma asperellum (stamme T34) som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av Trichoderma atroviride som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet didecyldimethylammonium-klorid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethlen i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet natriumhypokloritt i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av ametoctradin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Utvidet anvendelse av det virksomme stoffet fluazifop-P i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av maltodextrin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av bixafen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av halosulfuron-methyl som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet glufosinat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av kaliumfosfonater som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat publisert 18.10.2013
- Godkjenning av Candida oleophila stamme O som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av spiromesifen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffene klotianidin, thiamethoxam og imidacloprid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet karbondioksid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
Godkjenning av fenpyrazamin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminium-ammoniumsulfat, fett-destillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
Vilkår for bruk av de virksomme stoffenedenathonium benzoat, metylnonylketon, planteoljer og peppermynteolje i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.10.2013.
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 9. oktober 2013 sak om manglende norsk gjennomføring av forordning (EU) nr. 392/2009. Den 7. juni 2013 ble det kunngjort en lovendring som hjemler gjennomføringen av EU-forordning fra 2009 om transport av passasjerer og deres reisegods til sjøs når det gjelder transportørens erstatningsansvar. EU-forordningen gjennomfører 2002-protokollen til Aten­konvensjonen av 1974, som inneholder strengere regler om ansvarsgrunnlaget, høyere ansvarsgrenser og nye regler om forsikringsplikt, og styrker derved passasjerenes erstatningsrettslige vern ved ulykker til sjøs betydelig i forhold til reglene i den opprinnelige Atenkonvensjonen av 1974.

- Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.10.2013
- Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip - Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.7.2013 - EØS-notat offentliggjort 19.10.2013