Europalov - uke 42/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 42/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.10-21.10.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Deltidsdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.7.2018 og 19.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.10.2018
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018

ENERGI
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018*

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.10.2018
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2018

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Høring om endringer i pakkereiseloven igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 16.10.2018.
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.10.2018.
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 15.10.2018.
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Europeisk rammeverk for lærlinger - EØS-notat offentliggjort 18.10.2018
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018' - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018*

HELSE
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018
Tobakksdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018

INDRE MARKED OG EØS
EU-strategi for bioøkonomi - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.10.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.10.2018
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.10.2018
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.10.2018
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.10.2018
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.10.2018
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.10.2018
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.10.2018
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2018
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 15.10.2018
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018.
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.10.2018
EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.10.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.10.2018*
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.10.2018

Fôrvarer
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.10.2018*
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2018*
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018*
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018*
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2018
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018*
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018

Næringsmidler
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2018
Import fra USA av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.10.2018*
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.10.2018*
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2018*
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.10.2018*
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.10.2018*

MILJØ
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenere og datalagringsprodukter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2018*
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav - EØS-notat offentliggjort 18.10.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - EØS-notat offentliggjort 16.10.2018
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp - Norsk høringsinnspill publisert av Utenriksdepartementet 15.10.2018
CO2-utslipp fra tunge kjøretøy - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.10.2018

Plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av diquat som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2018*
Betingelser for godkjenning av plantehelsesertifikater utstedt i tredjeland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2018*
Plantevernmiddelforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018

TRANSPORT
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2018.
EUs reviderte direktiv for skipsutstyr gjelder nå i hele EØS-området. Direktivet fra 2014 ble i slutten av august innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre, og norske forskrifter om skipsutstyr ble kunngjort 9. september og 7. oktober. Formålet med direktivet er å harmonisere gjennomføringen av internasjonale krav til skipsutstyr der dette åpner for fortolkninger. Basert på en samsvarserklæring etter godkjenning av et teknisk kontrollorgan, kan produsenter eller importører påføre rattmerket (wheelmark) på skipsutstyret. Samsvarserklæringen og rattmerket sikrer at skipsutstyret kan brukes på ethvert skip flagget i det indre marked. Direktivet skjerper samtidig kravet til markedsovervåkning av at skipsutstyr plassert i markedet oppfyller gjeldende krav. I Norge er krav til skip og utstyr hjemlet i skipssikkerhetsloven med Sjøfartsdirektoratet som kontrollmyndighet. Markedskontroll av elektronisk kommunikasjonsystyr er imidlertid lagt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det nye direktivet opphever det opprinnelige skipsutstyrdirektivet fra 1996.

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - Norsk forskrift kunngjort 18.10.2018
EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester - Omtale av EU-høring publisert av Samferdselsdepartementet 17.10.2018
CO2-utslipp fra tunge kjøretøy - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018