Europalov - uke 44/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 442010 - Europalov - uke 44/2010

UKE 44/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.11-7.11.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Europalovs faktaark med relaterte lenker
De nesten 3000 faktaarkene på Europalov er nå utstyrt med lenker til relaterte saker på nettstedet takket være en avansert datamodul. Gjennom en analyse av alt tekstinnholdet på Europalov, henter dataprogrammet fram lenker til lignende faktaark. Utvalget er stort sett forbausende bra, men noen lenker vil likevel kunne vise til urelaterte saker. Klikk på tittelen til noen av sakene under og se hvordan det fungerer i praksis.

ENERGI
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.11.2010
Se nærmere omtale under MILJØ.

° Bygningsenergidirektivet (fra 9.7.2012): energieffektivitet av bygninger - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 1.11.2010
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv som skal gjennomføres i nasjonal lovgivning innen 9. juli 2012. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, asjonale planer for ’nesten nullenergibygninger’, energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter. Olje- og energidepartementet sendte 1. november ut et høringsbrev hvor berørte instanser bes om eventuelle synspunkter på det vedtatte bygningsenergidirektivet innen 29. november 2010.

° Energimerkedirektivet (fra 20. juli 2011): angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 1.11.2010
EUs nye energimerkedirektiv ble vedtatt i mai 2010 og skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 20. juli 2011. Direktivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. Olje- og energidepartementet gjennomførte våren 2009 en høring om direktivet da det var på forslagsstadiet. Departementet ber i et høringsbrev 1. november 2010 om eventuelle nye synspunkter innen 29. november 2010 på direktivet slik det ble vedtatt.

ETABLERING OG TJENESTER
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk kunngjort 2.11.2010
EU-vedtok i 2007 et omforent direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner over landegrensene. Direktivet, som gjelder regulerte (beskyttede) yrker, er gjennomført i Norge gjennom en rekke forskrifter. I en endringsforskrift som ble kunngjort 2. november 2010, gis det bestemmelser for vurdering av kvalifikasjoner og praksis for elektrofagfolk fra et EØS-land.

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Dansk departementsvurdering offentliggjort 6.11.2010
Finanskrisen har ført til søkelys på sider ved derivatmarkedet som kan lede til finansiell ustabilitet. Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. Europakommisjonen la 15. september 2010 fram forslag til et regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC), dvs. derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, ønsker Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler altid kan oppfylles. Samtidig foreslås nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Den danske regjeringen har hatt forslaget ute på høring og oversendte Folketinget 5. november 2010 et notat om høringssvarene og sitt syn på saken.

EU-høring om ratingbyråer som utøver kredittvurdering - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.11.2010
I forbindelse med finanskrisen er det blitt stilt spørmål rundt rollen til kredittvurderingsbyråene. I følge et høringsnotat som Kommisjonen la fram 5. november 2010, stoler kanskje finansinstitusjoner og investorer for mye på disse byråenes vurderinger uten selv å foreta egne, interne undersøkelser. Kommisjonen ønsker en dialog med interesserte parter om hvorvidt det trengs nye lovgivende initiativer om ratingbyråene. EU vedtok i 2009 en forordning om byråenes virksomhet som trer i kraft 7. desember 2010. Høringen er åpen fram til 7. januar 2011.

FORBRUKERVERN
Et helhetlig syn på vern av persondata i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.11.2010
Se nærmere omtale under IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER.

FORSKNING OG UTDANNING
Årsrapport om EU-forskning 2009 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.11.2010
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk kunngjort 2.11.2010
Se nærmere omtale under ETABLERING OG TJENESTER.

HELSE
° Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012 - Framdriftsrapport lagt fram 5.11.2010
EUs handlingsplan 2009-2012, som ble lagt fram i 2008, inneholder 62 konkrete tiltak i kampen mot narkotika. Forslagene omfatter tiltak for koordinering av arbeidet, reduksjon av etterspørsel såvel som tilbud, og internasjonalt samarbeid. En framdriftsrapport som ble lagt fram av Kommisjonen 5. november 2010, oppsummerer resultater og status halvannet år ut i planens virkeområde. Fra 1. januar 2008 ble Norge gjennom EØS-avtalen medlem av EU-programmet for forebygging og informasjon på narkotikaområdet. Gjennom en bilateral avtale deltar Norge også i Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) i Lisboa, som bistår Kommisjonen og medlemslandene i gjennomføringen av handlingsplanen.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.11.2010
AMT-direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette - senest i 2007. TV-direktivets formål var sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom endringen i 2007, som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen, ble dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). På enkelte områder har Norge strengere regler enn direktivets minimumsregler, for eksempel ved forbud mot alkoholreklame. I et EØS-notat som ble offentliggjort 5. november 2011 redegjør Kulturdepartementet bl.a. for arbeidet med å påvirke endrigen av direktivet i 2007 gjennom EFTA-uttalelser. I EØS-notatet skriver Kulturdepartementet at innlemmelse i EØS-avtalen ikke kan skje før tilpasningsforhandlingene er avsluttet. Tilpasningsforhandlingene er brakt inn for EØS-komiteen.

° EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.11.2010
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 5. november 2010 et EØS-notat om forslaget til et 5-årig arbeidsprogram på radiospektrumsområde, som Kommisjonen la fram i september. Forslaget er en del av en pakke som bl.a. skal bidra til å gjøre det enklere å etablere bredbåndsnett med høy kapasitet og sikre at det er tilstrekkelig frekvenser til rådighet for trådløs bredbåndskommunikasjon. Av EØS-notatet går det fram at Norge gjennom sin frekvensforvaltning allerede har gjennomført mange av Kommisjonens foreslåtte tiltak om effektiv frekvensbruk og fleksibilitet, inkludert åpning for omsetning av frekvenstillatelser og tildeling av frekvenser gjennom generelle tillatelser.

Et helhetlig syn på vern av persondata i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.11.2010
Europakommisjonen la 4. november 2010 fram en strategimelding om vern av persondata som varlser en modernisering EUs regelverk for databeskyttelse på bakgrunn av den teknologiske utvikling og globalisering. Blant annet vil det i 2011 bli lagt fram forslag til revisjon av personverndirektivet som ble vedtatt i 1995.

° Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Dansk departementsvurdering offentliggjort 30.10.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. Den 30. september 2010 foreslo Kommisjonen å utvide ENISAs mandat og rolle. I et bakgrunnsnotat som ble oversendt Folketinget 28. oktober 2010, gir den danske regjeringen en foreløpige støtte til forslaget, som man mener vil styrke arbeidet med å beskytte kritisk IKT-infrastruktur. ENISAs nåværende mandat løper ut i 2012. Ettersom diskusjonen om revisjonsforslaget risikerer å ta lenger tid, har Kommisjonen har også lagt fram et eget forslag om forlengelse av ENISAs nåværende mandat til september 2013.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Framdriftsrapport for Schengen-informasjonsystemet SIS II i første halvår 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.11.2010

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.11.2010
Se nærmere omtale under MILJØ.

MATTRYGGHET
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2010
° Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 2.11.2010

MILJØ
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.11.2010
Kvotehandelsdirektivet innførte en mekanisme for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprojekter for både karbonfangst- og -lagring (CCS) og innovative teknologier for fornybar energi. I et kommisjonsvedtak som ble publisert i EU-tidende 6. november 2010 fastsettes regler og kriterier for utvelgelse og gjennomføring av slike projekter, basert på grunnleggende prinsippene for inntjening av kvoter og for forvaltning av inntekter. Det vil normalt bli tillatt med offentlig støtte til prosjektene på inntil 50 prosent av kostnadene. Støtten kan komme fra kvoteordningen, men også i eventuell kombinasjon med EUs strukturfond og en risikofinansieringsordning (RSFF) under EUs 7. rammeprogram for forskning.

Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.11.2010
Miljø (varer): farlige stoffer (EØS-avtalens vedlegg 2.15)
Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.11.2010

Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - Forslag lagt fram av Kommisjonen 4.11.2010
I følge en EU-forordning fra 2004 om miljøkrav til vaske- og rengøringsmidler, skal Kommisjonen evaluere og eventuelt fremme forslag om bruken av fosfater med tanke på gradvis utfasning eller begrensning av slike stoffer. Pålegget ble 4. november 2010 konkretisert gjennom et forslag fra Kommisjonen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler for å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann.

° EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk - Dansk departementsvurdering offentliggjort 2.11.2010
Kommisjonen la 3. september 2010 fram forslag til et EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk. Forslaget har en budjsettramme på 50 millioner euro for perioden 2011-2013. I en gjennomgang av forslaget som det danske utenriks­departementet oversendte Folketinget 1. november, fremgår det at regjeringen er kritisk til budsjettvolumet og at midler eventuelt bør fremskaffes ved en omprioritering av midler på andre poster i EU-budsjettet.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Dansk departementsvurdering offentliggjort 6.11.2010
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsetter regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for rene luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for bilder og tyngre motorkjøretøy. Kommisjonen ønsker nå at det innføres lignende krav til klasse L-kjøretøy og la 4. oktober 2010 fram forslag til en forordning som skal erstatte det eksisterende rammedirektivet. Her skjerpres også kravene til sikkerhet og det innføres bestemmelser om markedsovervåking for denne type kjøretøy. I en uttalelse utarbeidet av Trafikstyrelsen i Danmark og oversendt Folketinget 5. november 2010, støtter den danske regjeringen hovedlinjene i forslaget.

Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2010
En EU-forordning fra mars 2010 inneholder krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, bl.a. om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell og krav til teknisk utstyr. Den inneholder også en liste over tredjeland som oppfyller de samme kravene. Gjennom en endringsforordning som ble publisert i EU-tidende 4. november 2010, inkluderes USA i denne listen.

° Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere - Norsk forskrift kunngjort 2.11.2010
EU-direktivet fra 2009 er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige direktivet fra 1996 om periodisk kjøretøykontroll og senere endringer av dette. I tillegg innfører direktivet en litt endret beslutningsprosedyre i EU-institusjonene for senere endringer av direktivet. Det materielle innholdet i direktivet er uendret og gjennomført i forskriften om periodisk kontroll av kjøretøy (PKK) fra 1997. I en endringsforskift som ble kunngjort 2. november 2010 tas det inn en henvisning til det konsoliderte direktivet i hjemmelsefeltet til PKK-forskriften.

° Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 1.11.2010
Kommisjonen la i september 2010 fram forslag til en sammenslåing av tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. I et EØS-notat som ble offentliggjort 29. oktober 2010, skriver Samferdselsdepartementet at forslaget innfører nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, særlig når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Forslaget slik det foreligger, vil kreve lovendring samt endringer i gjeldende jernbaneforskrifter. Departementet sendte 1. november 2010 forslaget på høring til relevante instanser med frist 7. januar 2011.

Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.10.2010
Et eksisterende EU-direktiv innfører fra 1. januar 2011 gradvis vesentlig strengere utslippsbestemmelser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra motorer i nye traktorer. Utviklingen av nye motorer som overholder de nye kravene har vist seg mer krevende enn opprinnelig forutsatt, blant annet på grunn av reduserte forsknings- og teknologiinvesteringer under finanskrisen. På denne bakgrunn la Kommisjonen 27. oktober 2010 fram forslag om utvidet adgang til å benytte direktivets fleksibilitetsordning ved overgang til de nye utslippskravene. Den vedtatte overgangsdatoen anbefales beholdt, men forslaget skal gjøre det mulig å markesføre tidligere motormodeller i et visst omfang også i en tid etter denne datoen.