Europalov - uke 44/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 442012 - Europalov - uke 44/2012

UKE 44/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.10-04.11.2012


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Økodegsignkrav til retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED) - EØS-notat offentliggjort 29.10.2012
° Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer - EØS-notat offentliggjort 29.10.2012

FINANSIELLE TJENESTER

Banker og andre kredittinstitusjoner
° Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer - EØS-notat offentiggjort 30.10.2012
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012
° Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012

Børs- og verdipapirer
° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012.
EU-tidende publiserte 27. juli 2012 et nytt regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, foreslo Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Finansdepartementets EØS-notat om direktivet ble offentliggjort 30. oktober 2012.

° Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.11.2012
° Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.11.2012
° Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.11.2012
° Shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
° Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
° Omsetning av verdipapirer: informasjonsplikt ved "short selling" - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012
° Omsetning av verdipapirer (shortsalg): gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m. - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012

Fri bevegelse av kapital
° Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.10.2012.
Regjeringen fremmet 22. juni 2012 en proposisjon om stortingssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs nye betalingsdirektiv. En proposisjon om lovendringer for gjennomføring av direktivet i norsk rett ble fremmet av Justis- og beredeskapsdepartementet 23. september 2012. Departementet igangsatte 30. oktober 2012 en høring om en tilknyttet gjennomføringsforskrift. Betalingsdirektivet erstatter det eksisterende direktiv 2000/35/EF og innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere.

° Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012

FORBRUKERVERN
° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012.
EØS-komiteen vedtok 28. september 2012 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye forordning om merkning av tekstilprodukter. En forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett ble kunngjort 30. oktober 2012. De nye reglene skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke i Island før det kan tre i kraft.

° Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.10.2012 (frist 7.12.2012)

HELSE
Europalov har laget en egen kategori for "Tjenester i helsesektoren" og lagt denne til helseområdet. Av den grunn vises heretter pasientrettighetsdirektivet under sektoren "Helse" og ikke under "Etableringsrett og tjenester".

° Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser etter 2012 - EØS-notat offentliggjort 1.11.2012

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama - Norsk forskrift kunngjort 2.11.2012
Godkjenning av et laboratorium i Makedonia som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 31.10.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Uruguay - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.10.2012
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.10.2012
° EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

MILJØ
° Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - Norske forskrifter kunngjort 30.10.2012.
EUs batteridirektiv fra 2006 forbyr (med noen unntak) salg av batterier som inneholder kvikksølv og kadmium. Direktivet er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen og skulle ha vært gjennomført i norsk rett innen 1. november 2010. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet i februar 2012 sak om manglenede norsk gjennomføring av direktivet og to andre rettsakter på miljøområdet. ESA vedtok 28. juni 2012 å sende en begrunnet holdning til Norge om samme sak (se under). To norske gjennomføringsforskrifter ble kunngjort 30. oktober 2012.

° CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Meddelelse om formidling av sikker bruk av kjemikalier lagt fram av Kommisjonen 29.10.2012.
EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme i EØS-avtalen CLP-forordningen for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Norske forskrifter som gjennomfører det nye EU-regelverket ble kunngjort 29. juni 2012. Forordningen gjennomfører FNs globale harmoniserte klassifikasjonssystem (GHS). Hensikten med et felles internasjonalt regelverk på området er å bedre beskyttelsen for helse og miljø og samtidig bedre betingelsen for internasjonal handel med kjemikalier. Den nye forordningen erstatter oransjefargede faresymboler med symboler på hvit bakgrunn med rød ramme. For helsefarlige produkter innføres to nye symboler. De eksisterende direktivene for klassifisering og merking av farlige kjemikalier, stoffdirektivet og stoffblandingsdirektivet, som begge er innlemmet i EØS-avtalen, vil gjelde parallelt med den nye forordningen fram til 1. juni 2015. Kommisjonen la 29. oktober 2012 fram en meddelelse om formidling av sikker bruk av kjemikalier.

° Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.10.2012
° Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Flytende brennstoffer: endringsbestemmelser for svovelinnhold og marint brensel - Rådets 1. gangsbehandling 29.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak)
° Avfallsforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012
° Merking av kapasiteten til oppladbare batterier - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

SELSKAPSRETT
° Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - EØS-notat offentliggjort 28.10.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 31.10.2012.
EØS-komiteen vedtok 13. juli 2012 å innlemme endringen fra 2006 til eurovignettdirektivet i EØS-avtalen. Norge fikk godkjent en tilpasning til direktivet som tillater at eksisterende rabattordninger delvis kan videreføres under det nye direktivet. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 31. oktober 2012 sak om manglende gjennomføring av direktivendringen i norsk rett. EU vedtok høsten 2011 et revidert eurovignettdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 13. oktober 2013 og som gir landene mulighet til å kreve avgift for alle kjøretøyer over 3.5 tonn, ikke bare for infrastrukturkostnader, men også støy og luftforurensning. Det reviderte eurovignettdirektivet er fortsatt til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein.

° Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Rådets 2. gangsbehandling (endelig vedtak) 29.10.2012.
Kommisjonen la i september 2010 fram forslag til en sammenslåing av tre eksisterende jernbanedirektiver og senere endringer av disse. Forslaget innfører nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet i juni 2012 fram til et kompromiss om direktivet. Kompromisset ble bekreftes av Europaparlamentets 3. juli 2012 og av Rådet 29. oktober 2012. Det vil derfor om kort tid bli publisert i EU-tidende.

EU-konsultasjon om e-frakt - Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 26.10.2012 (frist 17.1.2013)
° Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (felles holdning) (politisk enighet) 29.10.2012
° Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2012
° Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk - EØS-notat offentliggjort 31.10.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Egypt - EØS-notat offentliggjort 31.10.2012
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 3.11.2012