Europalov - uke 45/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 452010 - Europalov - uke 45/2010

UKE 45/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.10-14.10.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
° EØS-finansieringsordningene 2009-2014 - Avtale publisert i EU-tidende 9.11.2010

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.11.2010
I følge et EØS-notat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som ble offentliggjort 9. november 2010, oppfyller norsk rett stort kravene i Europakommisjonens forslag til svangerskapsdirektiv i kraft av den lange norske stønadsperioden. Departementet viser imidlertid til at Europarlamentet har foreslått flere endringer som vil måtte føre til behov for endring i norsk lov for at Norge skal kunne tiltre direktivet. EU-retten skiller mellom fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Sistnevnte er en individuell rett for arbeidstakere, både menn og kvinner, som reguleres av direktiv 96/34/EF.

ENERGI
° Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2010
I kjølvannet av den den russisk-ukrainske gasskrisen i januar 2009, la Europakommisjonen fram et forslag til en EU-forordning for mer effektiv håndtering av bortfall i gassforsyninger. Forordningen, som nå er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, ble publisert i EU-tidende 12. november 2010. Den pålegger blant annet landene å foreta nødvendige investeringer for å oppfylle infrastrukturstandarden. De skal også utpeke en kompetent myndighet som fastsetter preventive- og kriseplaner. Forordningen erstatter et EU-direktiv fra 2004. Direktivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Kommisjonen har merket den nye forordningen som EØS-relevant.

EUs energistrategi - Energi 2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.11.2010
Europakommisjonen la 10. november 2010 fram "Energi 2020", en energistrategi som trekker opp energipolitiske prioriteter for de neste ti år. Strategiplanen inneholder også forslag til tiltak som skal imøtegå viktige utfordringer som energisparing, konkurransedyktige energipriser, sikker energiforsyning, videreutvikling av Europas ledende rolle innen energiteknologi og EUs rolle og opptreden i internasjonale energiforhandlinger.

Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.11.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Avlønningspolitikk i finanssektoren - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner - EØS-komitevedtak 10.11.2010

° Regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.11.2010 (kompromiss med Rådet)
Som en respons på finanskrisen foreslo Europakommisjonen i 2009 nye regler for alternative investeringsfond. Kommisjonen ønsker et effektivt regulatorisk tilsyn for spesialfond innenfor EU, blant annet gjennom opprettelsen av et europeisk tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet (EMSA). Spesialfondene som vil bli berørt er i hovedsak hedgefond og private equity-fond. Etter halvannet års diskusjon i EU-institusjonene, vedtok Europaparlamentet 11. november 2010 en kompromisstekst som er blitt fremforhandlet med Rådet. Straks EUs finansministre har bekreftet kompromisset, vil direktivet bli publisert i EU-tidende. Medlemslandene vil få to år på å gjennomføre det nye regelverket i nasjonal rett.

° Kollektive investeringsfond (UCITS) - EØS-komitevedtak 10.11.2010

FORBRUKERVERN
° Barnesikring av lightere - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Barnesikring av lightere: forlengelse - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat - EØS-komitevedtak 10.11.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° EUs rammeprogram for forskning: forenkling av reglene for deltakelse - Europaparlamentets uttalelse 11.11.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Schengen-visumfrihet for Taiwan - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.11.2010
Europaparlamentets plenumsforsamling anbefalte 11. november 2010 at personer fra Taiwan gis visumfrihet ved innreise til Schengen-området. Vedtaket krever Rådets samtykke før det eventuelt kan tre i kraft. Det er tidligere innført visumfrihet Hongkong, Macao, Japan, Sør-Korea og Singapore. I følge Kommisjonens forslag er risikoen for illegal innvandring fra Taiwan meget lav. Landet er dessuten i ferd med å innføre et nytt ID-kort og har nettopp introdusert et nytt og mer sikkert pass.

° Markedsføring av pyrotekniske produkter - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk - EØS-komitevedtak 10.11.2010

° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.11.2010
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Et EØS-notat om forslaget fra Justis- og politidepartementet ble offentliggjort 11. november 2010.

° Visumfrihet for Albania og Bosnia-Hercegovina - Rådets 1. gangsbehandling 8.11.2010 (endelig vedtak)
EUs justis- og innenriksministre sluttet seg 8. november 2010 til Europaparlamentets anbefaling fra forrige måned om å innføre visumfrihet for borgere fra Albania og Bosnia-Hercegovina som innehar biometriske pass. Ordningen, som vil omfatte maksimalt 90 dagers opphold i EU, vil starte å gjelde straks den vedtatte forordningen er publisert i EU-tidende, hvilket trolig vil skje i desember 2010.

MATTRYGGHET

Veterinære saker

Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.11.2010
Europakommisjonen la 8. november 2010 fram forslag til sammenstilling (kodifisering) av en EU-fororordning fra 2004 og senere endringer av denne forordningen, som fastsetter krav om elektronisk identifikasjon av småfe. Forordningen innførte et enklere og sikrere system for sporing av småfe som skal gjøre det lettere å kartlegge kontakter ved bekjempelse av dyresykdommer. Den gjør også opprinnelsesmerking av småfekjøtt enklere.

° Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.11.2010
° Identifikasjon og registrering av griser - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Vårviremi hos karpe (SVC) - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Renrasede avlsdyr av storfe - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av TSE hos dyr - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Karantenekrav for visse akvakulturdyr - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Bekjempelse av salmonella hos høns og kalkuner - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler (endring) - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Tiltak mot fugleinfluensa hos fjærfe og andre fugler i fangenskap - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Erklæring om at visse medlemsstater eller regioner er offisielt fri for storfebrucellose - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak) - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Erklæring om at Skottland er fri for tuberkulose hos storfe - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Fôring av visse pelsdyr i Latvia - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Godkjente rabieslaboratorier i Danmark - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus - EØS-komitevedtak 10.11.2010

Dyrefôr
° Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 10.11.2010

MILJØ
° Omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2010
EU-tidende publiserte 12. november 2010 en ny forordning som skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Den omfatter alle slags tre-produkter som tremasse og papir, bygningsmaterialer, materialer til innredninger, møbler, trebaserte brenselprodukter, treverk til pakking og frakt, tønner og trestamper og rammer til bilder. Forordning gjør det ikke straffbart å markedsføre produkter som kan knyttes til ulovlig høsting og produksjon, men pålegger myndighetene å følge prosedyrer som skal avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet. Av Miljøverndepartementets EØS-notat om saken fremgår det at mange oppfatter forordningen som lite ambisiøs fordi den ikke innfører sanksjonsbestemmelser, slik tilfellet er i en tilsvarende amerikansk lov. Europaparlamentet sikret imidlertid at forordningen inneholder retningslinjer for sanksjoner som landene selv kan pålegge bedrifter som bryter bestemmelsene.

° Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil - EØS-komitevedtak 10.11.2010
° Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre - EØS-komitevedtak 10.11.2010

° Industriutslippsdirektivet (IPPC) (revisjon) - Rådets 2. gangsbehandling (endelig vedtak) 8.11.2010
Gjennom vedtak i Rådet 8. november 2010 la EU siste hånd på revisjonen av et IPPC-direktiv fra 1996 om forebygging og bekjempelse av forurensning. Som et ledd i revisjonen er seks andre direktiver som regulerer utslipp fra industrivirksomhet sammenslått med IPPC-direktivet. Det nye direktivet, som blant annet tar sikte på en skjerping av prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker, skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 2016.

° Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann - EØS-komitevedtak 10.11.2010

° Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Høring igangsatt av Miljødepartementet 8.11.2010
Luftfartskvotedirektivet endrer kvotedirektivet om handel med utslippskvoter for klimagasser og innebærer at luftfartsaktiviteter innlemmes i det europeiske kvotesystemet. Direktivet forventes å bli formelt innlemmet i EØS-avtalen innen utgangen av 2010. For å sikre at Norge skal kunne ta fullverdig del i systemet fra oppstarten, ønsker Samferdselsdepartemnetet at luftfartskvotedirektivet blir gjennomført i norsk regelverk tidlig våren 2011, forutsatt Stortingets samtykke til EØS-beslutningen. Departementet sendte derfor 8. november 2010 på høring forslag til gjennomføring av luftfartskvotedirektivet i norsk rett, med høringsfrist 22. desember.

Bruk av perfluoroktanylsulfonat (PFOS) - EØS-notat (revidert) offentliggjort 11.11.2010
Perfluoroktanylsulfonat (PFOS) er giftig for vannlevende organismer og er ikke nedbrytbart i miljøet. Stoffet er reproduksjonsskadelig allerede ved lave doser i studier. PFOS har blant annet vært brukt i brannskum. Et EU-direktiv fra 2006 innførte regulering av PFOS og stoffer som kan brytes ned til PFOS. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen ettersom det opprinnelig falt inn under kjemikalieregelverket REACH. I et EØS-notat om direktivet som Miljøverndepartementet offentliggjorde 11. november 2010, fremgår det at man forbereder innlemmelse i avtalen. Norge innførte på egen hånd nasjonalt forbud mot PFOS gjennom produktforskriften i 2004. I EØS-notatet skriver departementet av det likevel kan være behov for en tilpasningstekst knyttet til innsamling av PFOS-holdig brannskum dersom dette ikke i tilstrekkelig grad er samlet inn før bestemmelsene som gjennomfører EU-direktivet i Norge trer i kraft.

Seveso II-direktivet om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.11.2010
Seveso-direktivet ble vedtatt i EU i 1982 for å redusere risiko for uhell med utslipp av farlige kjemikalier, og eventuell brann eller eksplosjon. Et nytt, revidert direktiv, Seveso II, kom på plass i 1996 og ble sist endret i 2003. I et EØS-notat som ble lagt fram 10. november 2010 om endringsdirektivet fra 2003, fremgår det at Kommisjonen planlegger en ny revisjon av direktivet. Hovedendringen vil bli gjennomføringen av GHS-systemet (FNs harmoniserte system på kjemikalieområdet). Det vil før øvrig trolig bare bli foretatt presiseringer og justeringer. Det antas at Kommisjonen vil legge fram sitt forslag innen en periode på to år.

Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.11.2010

NÆRINGSPOLITIKK
° Forberedelser til en "Single Market Act" - Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 12.11.2010
For å øke vekst og konkurranseevne og sikre framgang på det sosial området, oppfordrer Kommisjonen til at det utarbeides en pakt for det indre marked, en såkalt "Single Market Act". I en meddelelse som ble lagt fram 28. oktober 2010, foreslår Kommisjonen 50 tiltak for å styrke arbeidet med det indre marked for næringsliv, borgere, forbrukere samt forbedre samarbeidet om gjennomføring og oppfølging. Nærings- og handelsdepartementet sendte 12. november 2010 meddelelsen på høring. Departementet ønsker kommentarer til tiltak i meddelelsen som vurderes som sentrale for å styrke norsk verdiskaping. Samtidig bes interesserte parter også å kommentere forslag som knytter seg til utviklingen av det indre marked i to andre meddelelser som Kommisjonen har lagt fram høsten 2010, nemlig innovasjonsmeldingen og næringsmeldingen. Høringsfrist er 4. februar 2011.

EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP II (fra 2014) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.11.2010
Norge har siden 2007 deltatt i EUs CIP-program, som skal styrke innovasjon og konkurransekraft i europeisk næringsliv. CIP består av tre delprogrammer: innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet, programmet for IKT-politikk og energiprogrammet Intelligent Energy Europe (IEE). Kommisjonen igangsatte 11. november 2010 en åpen konsultasjon om innholdet i neste fase av CIP-programmet, som skal starte i 2014. Høringen vil pågå til begynnelsen av februar 2011. Kommisjonen planlegger også en konferanse i Brussel 25. januar 2011 hvor ulike interessegrupper vil få anledning til å legge fram sitt syn på videreføringen av CIP-programmet.

SELSKAPSRETT
° Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits - EØS-komitevedtak 10.11.2010

TRANSPORT
Gjennomføring av tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.11.2010
° Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land - EØS-komitevedtak 10.11.2010
Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2010
Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2010
Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende10.11.2010
Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.11.2010

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2010
Et EU-direktiv fra 2009 pålegger landene å sende inn visse opplysninger om hver ny personbil som registreres på deres område i det foregående år. Opplysningene tjener som grunnlag for å fastslå om spesifikke CO2-uslippsmål for fabrikantene overholdes. I denne forbindelse vedtok Kommisjonen 10. november 2010 en forordning som harmoniserer reglene for hvordan opplysningene skal innsamles og rapporteres.

° Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike - EØS-komitevedtak 10.11.2010

° Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.11.2010
EU vedtok i 2009 et nytt direktiv for kontroll av skip som anløper europeiske havner. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. En forordning fra september 2010 gir detaljerte bestemmelser for hvordan direktivet skal gjennomføres. I følge Nærings- og handelsdepartementets EØS-notat som ble offentliggjort 13. november 2010, vil forordningens utvalgsskriterier få betydning for hvor hyppig skip som seiler under norsk flagg skal gjennomgå havnestatskontroll. En ny europeisk database, THETIS, skal sørge for informasjonsutveksling mellom landenes sjøfartsmyndigheter.

° Havnestatskontrolldirektivet: krtiterier for vurdering av rederiene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.11.2010
EUs havnestatskontrolldirektiv skal anvendes fra 1. januar 2011. I den forbindelse er det vedtatt en forordning som fastlegger kriterer for rederivuderinger i forbindelse med valg at skip som skal kontrolleres. Bedømmelse av rederiene vil blant annet avhenge av tilbakeholdsrate og rapporterte avvik i gjennomførte havnestatskontroller. I et EØS-notat om forordning som ble offentliggjort 13. november 2010, opplyser Nærings- og handelsdepartementet at Europakommisjonen med bistand av EUs byrå for maritim skikkerhet (EMSA) regelmessig vil offentliggjøre lister over rederier som de foregående tre år minst tre måneder i sammenheng har hatt lavt prestasjonsnivå.

° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.11.2010
EU vedtok i 2005 å opprette av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper som ikke tillates å operere innen Felleskapet. Vedtaket fra 2005 pålegger dessuten alle luftfartsselskap å gi passasjerer informasjon om identiteten til luftselskapet som utfører den konkrete flyreisen. EØS-notatet fra Samferdelsedepartementet som ble offentliggjort 13. november 2010, redegjør for den 15. svartelisten fra september 2010. Her ble Meridian Airways i Ghana inkludert i listen, mens Airlift Internasjonal Ltd i Ghana kun får benytte ett av sine fartøy, DC8-63F, i medlemsstatenes luftrom og lufthavner.

° Etterforsking og forebygging av flyulykker - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2010
En ny forordning som ble publisert i EU-tidende 12. november 2010, skal bedre etterforskingen av flyulykker og styrke ofrenes og de pårørendes rettigheter. Innen to timer etter en ulykke skal flyselskapet legge fram passasjerlisten slik at pårørende kan varsles. Det innføres også en tidsfrist for havarirapporten, som skal foreligge senest 12 måneder etter et en alvorlig ulykke. Forordningen som erstatter et tidligere EU-direktiv fra 1994, krever at etterforskingen av flyulykker fortas uten deltakelse av myndigheter med ansvar for flysertifisering eller luftfartsoperasjoner eller andre instanser med motstridende interesser. Det nye regelverket hjemler også opprettelse av et europeisk nettverk av etterforskingsmyndigheter for sivil luftfart. Nettverket skal blant annet gi råd til EU-institusjonene med sikte på etablering av felles undersøkelsesmetoder og styrking av flysikkerheten.

° Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.11.2010

VARER
Krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2010
Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2010

Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU - Rådsvedtak publisert i EU-tidende 10.11.2010
Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere (2003) inngått én artikkel 19-avtale mellom Norge og EU. Norge og Europakommisjonen ble i januar 2010 enige om utkast til ny avtale etter nærmere tre års forhandlinger. Avtalen ble på EU-siden godkjent av Rådet 8. november 2010 og publisert i EU-tidende 10. november. Regjeringen har tidligerte meddelt at den vil legge avtalen fram for Stortinget med tanke på iverksettelse fra 1. januar 2011. I følge Europaparlamentet innebærer utvidelsen av handelsordningene at rundt 60 prosent av varehandelen med landbruksprodukter mellom EU og Norge nå er fullt liberalisert.