Europalov - uke 45/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 452012 - Europalov - uke 45/2012

UKE 45/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 05.11-11.11.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Offisielle norske oversettelser av EØS-komiteens vedtak nr. 123-152 av 13. juli 2012 ble publisert i EØS-tillegget nr. 63/2012 den 8. november 2012. Lenker til oversettelsene er oppdatert på de berørte faktaarkene på Europalov.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Finansielle sider ved grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer - EØS-notat offentliggjort 9.11.2012
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.11.2012
° Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.11.2012

FORBRUKERVERN
° Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.11.2012

HELSE
° Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.11.2012
Finansielle sider ved grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer - EØS-notat offentliggjort 9.11.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Harmonisering av 2 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.11.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.11.2012

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Import av akvakulturprodukter til humant konsum fra India og Indonesia: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.11.2012 og norsk forskrift kunngjort 9.11.2012
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer for Kroatia til listen over godkjente tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2012
° Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2012
° Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser om Thailand m.m. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2012

Dyrefôr
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for dioksiner og polyklorerte bifenyler - Norsk forskrift kunngjort 9.11.2012
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2012
° Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjærkre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2012
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 6.11.2012
Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser: emdringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 6.11.2012
Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 6.11.2012
Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 6.11.2012
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.11.2012

Næringsmidler
Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2012
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.11.2012
° Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2012
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2012
° Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.11.2012
° Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 7.11.2012 (frist 10.2.2013)
° Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 7.11.2012 (frist 10.2.2013)
° Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 7.11.2012 (frist 10.2.2013)

Veterinærmedisin
° Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.11.2012

MILJØ
° EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE) - EØS-notat offentiggjort 9.11.2012
° Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2012
° Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.11.2012
° Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2012

NÆRINGSPOLITIKK
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.11.2012.
Et revidert EU-direktiv om kjøretøykontroll ble 20. mai 2011 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 3. oktober 2012 en siste advarsel til Norge om manglende gjennomføring av direktivet. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunngjort 9. november 2012.

° Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 9.11.2012
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.11.2012
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.11.2012
° Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.11.2012

VARER
° Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - Lovproposisjon fremmet av Nærings- og handelsdepartementet 9.11.2012.
EUs såkalte varepakke ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 gjennom vedtak i EØS-komiteen. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft. Regjeringen fremmet 26. oktober 2012 en proposisjon om dette til Stortinget, etterfulgt av en lovproposisjon fra Nærings- og handelsdepartementet 9. november 2012. Varepakken har som hovedmålsetning å bedre flyten av varer og samtidig sikre trygge varer for forbrukerne. Varepakken består av tre rettsakter: en forordning som omhandler akkrediterings- og markedskontrollkrav i forbindelse med markedsføring av produkter (dette faktaarket), et vedtak om et felles rammeverk for markedsføring av produkter, og en forordning om det prosedyrer for det ikke-harmoniserte vareområdet se under).

° Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke) - Lovproposisjon fremmet av Nærings- og handelsdepartementet 9.11.2012
° Detaljerte regler for økologisk vin - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilynet 7.11.2012 (frist 10.2.2013)