Europalov - uke 45/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 45/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.-8.11.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2015.
I kjølvannet av bankunionen ønsker Europakommisjonen å etablere en kaptial­markeds­union som skal dekke alle EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere å investere over landegrensene, samtidig som bedrifter og infra­struktur­prosjekter skal få lettere adgang til nødvendig kapital. Ifølge den fremlagte handlings­planen bør det indre markedet for kapital være på plass innen 2019. Som ledd i dette har Kommisjonen også lagt fram tre konkrete lovforslag, to om såkalt sekuritisering, dvs. omgjøring av ikke-likvide aktiva til verdipapirer, og et om utfyllende bestemmelser til forsikringsdirektivet knyttet til investeringer i infrastrukturprosjekter.

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2015
- Verdipapiriseringsforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Overføring av personopplysninger til USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015.
I etterkant av EU-domstolens opphevelse av et EU-vedtak fra 2000 om overføring av person­opplysninger til USA, har EØS/EFTA-landene oversent utkast til EU-siden om tilsvarende opphevelse i EØS-avtalen. EU-vedtaket har vært en del av EØS-avtalen siden 2001. Bakgrunnen for EU-dommen er blant annet Facebooks videre­formidling av persondata til private amerikanske selskaper og Edward Snowdens avsløringer i 2013.

- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.11.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Stryking av nasjonale konkurransetilsyn - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.11.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Næringsmidler
- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer - EØS-notat offentliggjort 7.11.2015.
I et EØS-notat kommenterer Helse- og omsorgsdepartementet Kommisjonens forslag om å gi landene får større frihet til å begrense eller forby bruk av EU-tillatte genmodifiserte organismer (GMO) i matvarer eller dyrefôr. Europaparlamentet forkastet nylig forslaget. I fjor åpnet EU opp for nasjonale forbud mot eller begrensninger av dyrking av GMOer.

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropanalkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.11.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskudd og tørkete urter og kryddere - EØS-notat offentliggjort 7.11.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 6.11.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.10.2015
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysikliske aromatiske hydrokarboner i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.10.2015
- Godkjenningsordning for produksjon av spirer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2015
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018 - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.9.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.10.2015
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter - EØS-notat offentliggjort 7.11.2015

MILJØ
- Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2015. EØS-notat offentliggjort 6.11.2015
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.11.2015. EØS-notat offentliggjort 6.11.2015
- Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2015. EØS-notat offentliggjort 6.11.2015
Felles innsending av data og satadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 8.7.2015
- Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av basissubstansen fruktose i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.11.2015
- Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland - EØS-notat offentliggjort 6.11.2015
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.11.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.10.2015
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.10.2015
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.10.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015.
EUs nye bestemmelsene om vekt og dimensjoner for motorvogner er et skritt nærmere innlemmelse i EØS-avtalen etter EØS/EFTA-landene nå har sendt utkast til innlemmelsesbeslutning til EU-siden. Endringene som skal gjelde fra mai 2017 tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet, blant annet ved å tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Norge, Island og Liechtenstein sendte i mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden under diskusjonen om det nye direktivet.

- EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2015
- Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.11.2015