Europalov - uke 46/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 462011 - Europalov - uke 46/2011

UKE 46/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.-20.11.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 17.11.2011
° Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.11.2011
EUs program for rettigheter og borgerskap - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
EUs program for tiltak på justisområdet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011

ENERGI
° Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 14.11.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet - Norsk lovendring kunngjort og sanksjonert 18.11.2011.
Norsk Lovtidend kunngjorde 18. november 2011 en lovendring for gjennomføring av EU-direktivet om økt stabilitet i finansmarkedet og direktiv om elektroniske penger. Regjeringen vedtok samtidig at lovendringen trer i kraft 1. januar 2013. Direktivet om finansstabilitet omhandler blant annet oppgjørssystemer for verdipapir og avtaler om finansielle trygdeytelser med hensyn til sammenkoblede systemer (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims).

° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Norsk lovendring kunngjort og sanksjonert 18.11.2011
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
° Bestemmelser om blankosalg og kredittapforsikring - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.11.2011 (kompromiss med Rådet)

FORBRUKERVERN
° Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.11.2011
° EUs forbrukerprogram 2014-2020 - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 14.11.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Matematikkundervisning i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2011
Naturfagsundervisning i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2011
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
° Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH): endringsbestemmelser - Rådsvedtak 14.11.2011

HELSE
° EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 16.11.2011
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
EUs program for tiltak på justisområdet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 17.11.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Dansk departementsvurdering offentliggjort 15.11.2011.
Europakommisjonen la 16. september 2011 fram forslag til en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. I dag kan nasjonale myndigheter selv vedta slik gjenninnføring ved alvorlige trusler mot den offentlige orden eller rikets sikkerhet. Europakommisjonen ønsker i stedet en ordning hvor vedtak treffes på europeisk plan etter forslag fra Kommissionen baseret på et kvalifisert flertall blant medlemsstatenes eksperter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Den norske EU-delegasjonen publiserte 26. september 2011 en omtale av Kommisjonens forslag.

EUs program for tiltak på justisområdet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011
EUs program for rettigheter og borgerskap - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2011

MATTRYGGHET
Veterinære saker
° Vern av verpehøner - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 18.11.2011
° Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.11.2011
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2011
° Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2011
° Dyreshelsemessige tiltak knyttet til bekjempelse av klassisk svinepest i Frankrike - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.11.2011
Transport av hunder: beskyttelsestiltak mot infeksjoner av E. multilocularis - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2011
Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til vaksinasjon mot rabies - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2011

Dyrefôr
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2011
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2011
° Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som fôrtilsetning til avvente smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2011
° Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2011

Plantesanitære forhold
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 14.11.2011

Næringsmidler
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.11.2011; Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 17.11.2011
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2011
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2011
° Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.11.2011; norsk forskrift kunngjort 18.11.2011
° Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2011
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 14.11.2011
Importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 15.11.2011
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 14.11.2011

MILJØ
° EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 17.11.2011 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling voterte 17. november 2011 over Kommisjonens forslag til et EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk. Gjenom et kompromiss med Rådet vil programmet for en budjsettramme på 40 millioner euro for perioden 2011-2013. I en gjennomgang av forslaget som det danske utenriks­departementet oversendte Folketinget 1. november 2010 uttalte regjeringen seg kritisk til Kommisjonens budsjettforslag på 50 millioner euro og anbefalte at midler eventuelt burde fremskaffes ved en omprioritering av midler på andre poster i EU-budsjettet.

° Miljøansvarsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Miljødepartementet 16.11.2011
° EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.11.2011
° Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.11.2011
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff - Forslag lagt fram av Kommisjonen 14.11.2011
Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 15.11.2011

SELSKAPSRETT
° Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.11.2011

STATISTIKK
° Landbruksstatistikk om flerårige kulturer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.11.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.11.2011.
Europaparlamentets plenumsforsamling gjorde 16.11.2001 ferdig sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til sammenslåing av tre eksisterende jernbanedirektiver. I et EØS-notat skriver Samferdselsdepartementet at forslaget innfører nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, særlig når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester.

° Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.11.2011
° Vurdering av eksisterende jernbanestrekninger opp mot spesifikasjonene om samtrafikkevne - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2011
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2011
Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.11.2011
° Flypassasjerers rettigheter - Omtale av regelverket publisert av EU-delegasjonen 14.11.2011

VARER
° Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU - Notifikasjon fullført 16.12.2011 : ikrafttredelse 1.1.2012.
Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere (2003) inngått én artikkel 19-avtale mellom Norge og EU. Norge og Europakommisjonen ble i januar 2010 enige om utkast til ny avtale etter nærmere tre års forhandlinger. Avtalen er pr. 16. november 2011 ratifisert av alle avtaleparter og trer derfor i kraft 1. januar 2012. Den innebærer blant annet økte importkvoter inn til Norge på kjøtt og ost.