Europalov - uke 46/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 46/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.-15.11.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.11.2015
- Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.11.2015

ENERGI
- Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innføring, beregning og oppheving av kapitaltillegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.10.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2015
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2015

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.11.2015

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om diethylenglycol-monoethylether - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.11.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om notifisering av elektroniske sigaretter og påfyllingsflasker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 5.11.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 5.11.2015
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler - EØS-notat offentliggjort 13.11.2015
- Plassering av informasjon på poser med rulletobakk - EØS-notat offentliggjort 14.11.2015

INDRE MARKED OG EØS
- Strategi for det indre marked - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.11.2015.
Europakommisjonen har lagt fram en kjøreplan for viderutevikling av EUs indre marked. Tilsammen 22 tiltak skal settes ut i livet de neste to årene. Restriksjoner for investeringer skal fjernes og det skal skapes nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsker Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.11.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
EU-planer for regelverket for copyright - Omtale publisert i Stortinget EU/EØS-nytt 11.11.2015
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.11.2015
- Varemerkedirektivet (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 10.11.2015 (kompromiss med Europaparlamentet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.10.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer i Mexico og USA - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.11.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.11.2015
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.11.2015
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.11.2015
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.11.2015
Oppheving av særskilte importbestemmelser for krepsdyr til konsum fra Bangladesh - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.11.2015

Fôrvarer
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.11.2015

Næringsmidler
- Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.10.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.11.2015
- Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon - Rådets 1. gangsbehandling 10.11.2015 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

MILJØ
- Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
- Emballasjedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.11.2015
- Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Rådets 1. gangsbehandling 10.11.2015 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser - Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2015
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2015

Plantevernmidler
- Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.11.2015
- Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som en basisubstans i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.11.2015
- Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.11.2015
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2015
- Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015

STATISTIKK
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2015
- Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy - EØS-notat offentliggjort 13.11.2015
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger - EØS-notat offentliggjort 11.11.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger - Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015