Europalov - uke 47/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 47/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.-22.11.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-høring om balanse mellom arbeid og familieliv - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015
- EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.11.2015

ENERGI
- EUs energiunion - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 18.11.2015. Omtale publisert av Olje- og energidepartementet 18.11.2015. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.11.2015.
Europakommisjonen har lagt fram en statusrapport for energiunionen som en oppfølging til strategien fra februar 2015. Rapporten, som er den første i sitt slag, ser på fremskritt som er gjort de siste ni månedene og redegjør for de viktgste prioriteringene for 2016.

EU-høring om nytt fornybar energidirektiv etter 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Rådsbehandling 16.11.2015 (endelig vedtak)
- Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - Rådsbehandling 16.11.2015 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
- EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett - EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 16.11.2015. Omtale publisert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 19.11.2015

HANDELSFORENKLINGER
Fyrverkeridirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015.
Justis- og politidepartementets EØS-notat om EUs nye direktiv om krav til salg av fyrverkeri ble offentliggjort 14. februar 2014. Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for zinkoksid i ikke-nanoform - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.11.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.11.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking - Norsk forskrift kunngjort 20.11.2015.
EØS-komiteen vedtok 30. oktober 2015 å innlemme i EØS-avtalen endringene til EUs merkeforordning som ble vedtatt 15. mai 2014. Endringsforordningen innfører en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og forenkler samtidig rapporteringsrutinene. EUs merkeforordning fra 2000 etablerte en ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier.

- Import og transitt av fjørfe of fjærfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015
Beskyttelsestiltak mot lumpy skin disease i Hellas - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2015

Fôrvarer
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2015
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2015
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, mindre fjærfe til slakt og avvent smågris - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2015
Godkjenning av L-cystein-hydrokllorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene)17.11.2015

Næringsmidler
- Ny matforordningen (revisjon) - Rådsbehandling 16.11.2015 (endelig vedtak).
Etter et mislykket forsøk i 2011, har EU-institusjonene nå kommet til enighet om en revisjon av ny mat-forordningen. Ny mat kan blant annet være mat med nanopartikler eller mat basert på hittil ukjente planteråstoffer. Det nye regelverket skal tre i kraft om to år. Det vil blant annet klargjøre og oppdatere definisjonen av ny mat og inneføre en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre. Den opprinnelige ny mat-forordningen fra 1997 ble først innlemmet i EØS-avtalen i sommer.

- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2015

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2015

MILJØ
EU-høring om miljøovervåking og -rapportering - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.11.2015
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om notifisering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2015
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2015
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om elektriske tavler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2015
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2015
- Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.11.2015
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.11.2015
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015
- Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015
- Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
- Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015
- Emballasjedirektivet - Omtale av fortolkningsdom i EU-domstolen publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.11.2015
Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
- Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
- Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i planetvernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2015
- Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2015
- Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som en basisubstans i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2015
- Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2015
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerat som erstatningskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2015
- Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2015
- Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2015
- Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.11.2015. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.11.2015
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Konstitusjonelle prosedyrer i forbindelse med EØS-komitebeslutningen fullført av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2016.

STATISTIKK
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 18.11.2015
- Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.11.2015
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.11.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2015.
Fra 2016 vil kjøring i tunneler bli en obligatorisk del av førerprøven i områder hvor dette er mulig. Teoriprøven skal også kunne teste at kandiatene kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunneler. De nye reglene er en oppfølging av EUs arbeid med styrking av tunnelsikkerhet og inngår i en endring til førerkortdirektivet som EØS-komiteen 2014 vedtok å innlemme i EØS-avtalen og en norsk gjennomføringsforskrift trer i kraft 31. desember 2015. Endringsdirektivet introduserer også helsekrav for bilførere med obstruktiv søvnapné, som ifølge studier utgjør en av de høyeste risikofaktorene for ulykker med motorkjøretøy.

- Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - Norsk forskrift kunngjort 16.11.2015
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 19.11.2015