Europalov - uke 48/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 482010 - Europalov - uke 48/2010

UKE 48/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.11-5.12.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Europalovs RSS-lenker ("nyhetsmatinger" eller "levende bokmerker") er oppdaterte i henhold til nettstedets nyhetsstruktur. Se oversikt på RSS-siden.

ENERGI
° Sikkerhetsutfordringer i olje- og gassvirksomheten til havs - Rådskonklusjoner vedtatt 3.12.2010
° Energipolitikk for forbrukere - Rådskonklusjoner vedtatt 3.12.2010
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 30.11.2010
Miljøvennlig design av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 30.11.2010
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 30.11.2010
Energimerking av fjernsyn - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 30.11.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling av 25.11.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort

HELSE
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Komiteinnstilling av 4.11.2010 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling offentliggjort.
Europaparlamentet har tentativt ført opp pasientrettighetsdirektivet på agendaen for plenumssesjonen 18. januar 2011. EUs helseministre hadde i sin behandling av direktivet i juni 2010 flere innvendinger mot utfallet av Europaparlamentets førstgangsbehandling, og saken må derfor opp på ny i Parlamentet. I innstillingen fra miljø-, helse- og mattrygghetskomiten som ble votert i oktober og lagt ut i desember 2010, støtter parlamentarikerne Rådets syn om at pasientturisme bør bekjempes og at det må gis forhåndstillatelse for sykehusbehandling i et annet land. Komiteen peker imidlertid på at direktivforslaget mangler en konkret ordning for slik forhåndstillatelse. I innstillingen foreslås det derfor å innføre en ordning som både er enkel for patientene og som samtidig gir helsemyndighetene mulighet til å kunne forutse ekstraordinære utgifter. Europaparlamentet ønsker også å gå lenger enn Rådet når det gjelder pasientinformasjon og rammene for e-helse.

° Overvåking av legemidlers bivirkninger - Rådets 1. gangsbehandling 29.11.2010 (endelig vedtak, kompromiss med EP).
EUs ministerråd godkjente 29. november 2010 et kompromiss som ble inngått med Europaparlamentet i september om å styrke EU-regelverket omkring overvåking av legemidler. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. Gjennom endring av et direktiv og en forordning vil EUs legemiddelkontor i London bli gitt en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger.

° Forordning om bivirkninger av legemidler - Rådets 1. gangsbehandling 29.11.2010 (endelig vedtak, kompromiss med EP)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Digital handlingsplan for Europa - Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2010

MATTRYGGHET
Bruk av maskinseparert kjøtt - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.12.2010.
EUs TSE-forordning fra 2001 fastsetter regler for å bekjempe og utrydde visse overførbare prionsykdommer som kugalskap (BSE) hos storfe og skrapesyke hos sau. Forordningen inneholder strenge bestemmelser om maskinseparert kjøtt, dvs. produkter som fremstilles av kjøttrester som fjernes mekanisk fra kjøttbærende knokler eller fjærkrekropper. I prosessen mister eller endrer muskelfibrene sin struktur, og disse produktene vil derfor ikke ble sidestilt med vanlig kjøtt. EU-regelverket om kugalskap forbyr fremstilling av maskinseparert kjøtt fra drøvtyggere. I følge en statusrapport som ble lagt fram 2. desember 2010, har Kommisjonen ingen innvendinger mot dagens praksis, men anbefaler at det lages en veilending som skal gjøre det lettere å identifisere produkter som skal betraktes som maskinseparert kjøtt.

Status for BSE-risiko (kugalskap) i India, Peru, Panama og Sør-Korea - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.12.2010
° Renrasede avlsdyr av storfe - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2010
Endringsbestemmelser angående fugleinfluensa - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.12.2010
° Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer - Norsk forskrift kunngjort 30.11.2010
° Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 30.11.2010
Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 30.11.2010
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2010
Godkjennning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkekyr og hester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2010

MILJØ
° Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - Kommisjonsrapport lagt fram 2.12.2010.
EUs batteridirektiv fra 2006 forbyr salg av batterier som inneholder kvikksølv og kadmium. Det gis imidlertid unntak for bruk av kadmium i batteridrevet håndholdt verktøy, som utstyr til f.eks. boring, fresing, skæring, sliping og beskjæring av planeter. I en vurdering av unntaket, som ble offentliggjort 2. desember 2010, konkluderer Kommisjonen med at det for tiden ikke er hensiktsmessig å legge fram forslag som opphever dette unntaket. Kommisjonen opplyser imidlertid at den vil bestille en komparativ livssyklusanalyse som går ut over den nåværende vitenskapelige litteratur, og som kan gi grunnlag for et fremtidig lovgivende forslag om totalforbud mot kadmimum i alle typer battererier.

Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.11.2010
° Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.12.2010
Rapportering om gjennnomføring av avfallsforbrenningsdirektivet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.12.2010
° Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.11.2010
° Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.11.2010
° Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.11.2010
° Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.12.2010
° Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.12.2010
Merking av kapasiteten til oppladbare batterier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2010

NÆRINGSPOLITIKK
° Forberedelser til en "Single Market Act" - Dansk departementsvurdering offentliggjort 2.12.2010.
For å øke vekst og konkurranseevne og sikre framgang på det sosial området, oppfordrer Kommisjonen til at det utarbeides en pakt for det indre marked, en såkalt "Single Market Act". I en meddelelse som ble lagt fram 28. oktober 2010, foreslår Kommisjonen 50 tiltak for å styrke arbeidet med det indre marked for næringsliv, borgere, forbrukere samt forbedre samarbeidet om gjennomføring og oppfølging. Nærings- og handelsdepartementet sendte 12. november 2010 meddelelsen på høring med frist 4. februar 2011. En dansk departementsvurdering av kommisjonsmeddelelsen ble offentliggjort 2. desember 2010.

SELSKAPSRETT
Fordeler ved overgang til elektronisk faktura - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.12.2010.
Elektronisk fakturering bør innen 2020 bli den dominerende måten å sende ut regninger på. Det er hovedbudskapet i en meddelelse Europakommisjonen la fram 2. desember 2010. e-faktura bør også standardiseres, slik at elektronisk fakturering og betaling kan bli lettere å benytte over landegrensene. I tråd med dette, varsler Kommisjonen at den i 2011 vil fremme forslag til revisjon av direktivet om e-signaturer.

STATISTIKK
Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) (ny behandling i Europaparlamentet påkrevet).
Europakommisjonen la i 2008 fram forslag til et direktiv som skal gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtektene over landegrensene. Erfaringsmessig er det for eksempel vanskelig å innkreve fartsbøter for utenlandsregistrerte biler som har forlatt landet, hvis førerne av disse ikke frivillig betaler foreleggene. Europaparlamentet ga i desember 2008 grønt lys for direktivet, med visse justeringer. I Rådet stilte imidlertid flere land spørsmålstegn ved transport som hjemmelsegrunnlag for direktivet, slik Kommisjonen hadde foreslått, ettersom EU-traktaten ikke hjemler bruk av bøter på transportområdet. Høsten 2010 foreslo det belgiske EU-formannskapet å basere direktivet på EUs politisamarbeid, og med utgangspunkt i denne endringen kom samferdselsministre 2. desember 2010 fram til en politisk enighet om forslaget. Etter formell behandling i Rådet, blir det opp til Europaparlamenet å vurdere om medlemslandenes felles posisjon kan aksepteres. Det opprinnelige forslaget, med hjemmel i transportpolitikken, var merket EØS-relevant.

° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010 - Norsk forskrift kunngjort 30.11.2010.
EU vedtok i 2005 å opprette av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper som ikke tillates å operere innen Felleskapet. Vedtaket fra 2005 pålegger dessuten alle luftfartsselskap å gi passasjerer informasjon om identiteten til luftselskapet som utfører den konkrete flyreisen. En oppdatering publisert i EU-tidende 30. november 2010 svartelister alle fly sertifisert i Afghanistan, fly fra Mauritania Airways, et fly sertifisert i Kyrgyzstan og et i Gabon. Samtitig er ni flyselskap fra Kazakhstan fjernet fra listen.

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: moduler for vurdering av overenstemmelse av samtrafikkomponenter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.12.2010
° Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer - Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2010

VARER
Yteevne ved brann til stålplater med coating av polyester og plastisol - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 3.12.2010
Yteevne ved brann til fibrøse støpte gipsstukkelementer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 3.12.2010