Europalov - uke 49/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 492010 - Europalov - uke 49/2010

UKE 49/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.12-12.12.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Lønnsgapet mellom kvinner og menn - Rådskonklusjoner vedtatt 6.12.2010.
EUs arbeids- og sosialministre ble 6. desember 2010 enige om felles indikatorer for å følge utviklingen av lønnsgapet mellom kvinner og menn, som i EU har et gjennomsnitt på 18 prosent. I rådskonklusjonene oppfordres det samtidig til en serie tiltak for å redusere ulikhetene. Ministrene vedtok også en uttalelse knyttet til Kommisjonens likestillingsstrategi 2010-2015.

° Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.12.2010
° Asbestdirektivet (kodifisering) - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen - EØS-komitevedtak 10.12.2010
Strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2010-2015 - Rådskonklusjoner vedtatt 6.12.2010
Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2010

ENERGI
Engros-omsetning på energimarkedet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.12.2010.
Europakommisjonen la 8. desember 2010 fram forslag til en forordning som tar sikte på å større åpenhet omkring engroskjøp og -salg på mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant.

° Sikkerhetsutfordringer i olje- og gassvirksomheten til havs - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.12.2010.
I kjølvannet av det store oljeutslippet i Mexico-gulfen, la Kommisjonen i oktober 2010 fram en meddelelse om behovet for tiltak for å hindre at slike ulykker skjer i Europa. Blant aktuelle virkemidler er innstramninger i miljøansvarsdirektivet, krav til forurensningskontroll, tilsyn offshore og utvikling under rammedirektivet for avfall. Olje- og energidepartementet offentliggjorde 6. desember 2010 et EØS-notat om meddelelsen, hvor aktuelle endringer i EU-regelverket vurderes fra et norsk ståsted. Petroleumsloven stiller i dag krav til finansiell sikkerhet som også skal dekke skade på miljøet og departementet tror derfor ikke at nye EU-regler vil kreve lovendringer i Norge, men kravet kan få konsekvenser for landbasert industri. Av EØS-notatet fremgår det at norske myndigheter har avgitt en vurdering av meddelelsen til Kommisjonen. Gjennom rådskonklusjoner oppfordret EUs energiministre 3. desember 2010 Kommisjonen til å presentere konkrete initiativ så snart som mulig. Kommisjonen har antydet at dette kan skje allerede våren 2011.

Regionale initativer for gass- og elektrisitetsforsyning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.12.2010.
EU-tidende publiserte 11. desember 2010 et nytt EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.

Konsultasjon om verdipapirmarkedsdirektivet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.12.2010.
Kommisjonen planlegger å legge fram forslag til revisjon av verdipapirmarkedsdirektivet i 2011. Bakgrunnen er de siste års utvikling i markedet, hvor ny teknologi, nye produkter og stadig raskere omsetning har synliggjort svakheter i direktivet. Kommisjonen lanserte 8. desember 2010 en åpen konsultasjon om verdipapirmarkedsdirektivet med frist 2. februar 2011.

Styrking av sanksjonsmulighetene på området finansielle tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.12.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsråds regelverk for prosjektsøknader, - evaluering og -tildelinger - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.12.2010

HELSE
° Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer - EØS-komitevedtak 10.12.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Stortings- og odeltingsproposisjoner lagt fram av regjeringen 10.12.2010.
Regjeringen la 10. desember 2010 fram en proposisjon til Stortinget med forslag om at EUs datalagringsdirektiv innlemmes i EØS-avtalen. Samtidig la Justisdepartementet fram utkast til nødvendige lovendringer i forbindelse med gjennomføring av direktivet i Norge. Beslutning i EØS-komiteen er ennå ikke fattet. I og med at gjennomføring av direktivet nødvendiggjør lovendringer, er det nødvendig å innhente Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. For ikke å forsinke ikrafttredelsen, legges det opp til at Stortinget gir sitt samtykke på forhånd til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. Fristen for gjennomføring av direktivet for EUs medlemsstater var 15. september 2007.

° Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.12.2010.
EU-forordningen om maksimalpriser ved bruk av telefonettet i utlandet (gjesting eller "roaming") utløper 30. juni 2012. Et år før dette må Kommisjonen legge fram en rapport om erfaringene med forordningen og hvor eventuelt behov forlengelse av ordningen vurderes. I den forbindelse igangsatte Kommisjonen 8. desember 2011 en åpen høring om roaming-forordningen med høringsfrist 11. februar 2011.

Felleseuropeiske telefonnummer for bedrifter - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.12.2010.
Gjennom en åpen konsultasjon som ble lansert 6. desember 2010, ønsker Kommisjonen å lodde interessen for innføring av et felleseuropeisk telefonnummersystem for bredrifter. Kommisjonen tror slike nummer kanskje kan gjøre det lettere for europeiske bedrifter å drive markedsføring over landegrensene, samtidig som det kan lette kundenes adgang til bedriftenes serviceavdelinger og annen kundestøtte. EUs regelverk på teleområdet åpner for to måter å innføre numrene på: enten ved at nasjonale telefonnummer til bedrifter starter med et felleseuropeisk identitetsnummer, f.eks. 115, eller ved at det innføres et felleseuropeisk retningsnummer for bedrifter, f.eks. +3883, etterfulgt av bedriftens telefonnummer som vil være det samme i alle europeiske land. Høringsfristen er satt til 28. februar 2011.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr - EØS-komitevedtak 10.12.2010
Konkurranse og statsstøtte: konkurranseregler (EØS-avtalens vedlegg 14)
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - EØS-komitevedtak 10.12.2010
Konkurranse og statsstøtte: konkurranseregler (EØS-avtalens vedlegg 14)

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Honningbier og dyrehelse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.12.2010.
Store deler av verden, også Europa, har de seneste årene opplevd en kraftig nedgang i bestanden av bier. Det er fortsatt uklart om det er snakk om en sykdom eller om årsaken er knyttet til klimaendringer eller bruk av plantevernmidler. Europakommisjonen la 6. desember 2010 fram en meddelelse om problemkomplekset, som redegjør for status og igangsatte prosjekter, samtidig som mulig fremtidige tiltak drøftes. Både økt forskning omkring bienes helse og finansiell støtte til birøktere er aktuelt, likeså krav til at plantevernmidler må testes spesielt med tanke på bidød før de godkjennes for salg.

Tiltak mot økt dødelighet hos stillehavsøsters: forelengelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2010
Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)
Vårviremi hos karper: nasjonale tiltak i Ungarn og Storbritannia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.12.2010
Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)
Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2010
Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)
Overgangsordninger for import og eksport av vannlevende pryddyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2010
Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)

Næringsmidler
° Merking av matvarer - Rådets 1. gangsebehandling 7.12.2010 (politisk enighet; ny behandling i Europaparlamentet påkrevet).
EUs helseministre kom 7. desember 2010 fram til et felles standpunkt om Kommisjonens forslag fra 2008 om merking av matvarer. Rådsvedtaket, som formelt må bekreftes etter juridisk og lingvistisk sjekk, imøtekommer mange av endringsforslagene Europa­parlamentet krevde i sin behandling i juni 2010, men uenighet blant annet om plassering av merkingen og adgang til nasjonale merkeregler gjør at saken må gå en ny runde i de to EU-institusjonene. Rådet aksepterte EPs ønske om merking av mat som inneholder nanopartikler, og likeledes at opprinnelsesland skal angis for kylling og svine- og fårekjøtt. I dag må opprinnelsesland bare oppgis for oksekjøtt. Parlamentet ønsker at dette også utvides til meieriprodukter, men her ønsker helseministrene først et bedre kunnskapsgrunnlag før ordningen eventuelt utvides til å gjelde nye produktgrupper.

° Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food) - Rådets 2. gangsbehandling 7.12.2010 (Europaparlametets innstilling avvist ; forliksprosess påkrevd).
Forslaget til en såkalt ny mat-forordning, som har gått to runder i Europaparlamentet og Rådet siden det ble foreslått av Kommisjonen i begynnelsen av 2008, vil tidlig i 2011 gå til forliksbehandling mellom de to institusjonene. Det ble klart etter at EUs helseministre 7. desember 2010 avviste deler av resultatet fra Europaparlamentets andregansbehandling i juli 2010. Ny mat-forordningen er ment å fastsette bestemmelser om godkjenning, merking, bruk og overvåking av både nylig utviklet innovativ mat ("designmat") og matvarer som tradisjonelt brukes i tredjeland.

Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2010
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2010
° Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.12.2010
° Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.12.2010

MILJØ
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2010
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): nedlastning- og konverteringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2010
Vurdering av EUs kvikksølvstrategi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2010
° Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Forbud mot bruk av diazinon (biocid) - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid) - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Ny frist for dokumentasjon om biocider som skal vurderes - EØS-komitevedtak 10.12.2010
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2010

NÆRINGSPOLITIKK
° Forberedelser til en "Single Market Act" - Rådskonklusjoner vedtatt 10.12.2010.
For å øke vekst og konkurranseevne og sikre framgang på sosialområdet, oppfordrer Kommisjonen til at det utarbeides en pakt for det indre marked, en såkalt "Single Market Act". I en meddelelse som ble lagt fram 28. oktober 2010, foreslår Kommisjonen 50 tiltak for å styrke arbeidet med det indre marked for næringsliv, borgere, forbrukere samt forbedre samarbeidet om gjennomføring og oppfølging. EUs næringsministre vedtok 10. desember rådskonklusjoner om utkastet til "Single Market Act". Ministrene forplikter seg her, innen utgangen av 2012 og i samarbeid med Europaparlamentet, å peke ut hovedprioriteringer blant Kommisjonens 50 forslag for styrking av det indre market. Nærings- og handelsdepartementet sendte 12. november 2010 meddelelsen på høring med frist 4. februar 2011.

SELSKAPSRETT
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - Stortingssamtykke 6.12.2010.
Et EU-direktiv fra 2009 innfører visse forenklinger for selskaper i en fusjonssituasjon. I etterkant av EØS-komiteens behandling i mars 2010, ga Stortinget 6. desember 2010 samtykke til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. De nye reglene, som skal være gjennomført i nasjonal rett innen 30. juni 2011, åpner i visse tilfeller opp for forenklet rapportering, utvidet adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og større mulighet til å benytte internett i stedet for offentliggjøring eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i anledning fusjonen.

STATISTIKK
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2010.
Europaparlamentet og Rådet vedtok i november en forordning som gjør innsamling av statistiske data etter frakttype obligatorisk for maritim transport. Forordningen ble publisert i EU-tidende 9. desember 2010. Tilsvarende forpliktelse fins allerede for transport på vei, jernbane og kanaler. Formålet med å innføre ensartede regler om rapportering om frakt for alle transporttyper, er å legge grunnlag for en optimal utnyttelse av transportlogistikken for godstransport.

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2010

Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Havnestatskontrolldirektivet - EØS-komitevedtak 10.12.2010.
EØS-komiteens vedtok 10. desember å innlemme det såkalte havnestatskontrolldirektivet i EØS-avtalen. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. I følge statsbudsjettet for 2011 skal det etableres en ny begrenset vaktordning med midler fra Sjøfartsdirektoratets budsjett. En ny europeisk database, THETIS, skal sørge for informasjonsutveksling mellom landenes sjøfartsmyndigheter. For øvrig vil informasjonssystemet utviklet i regi av Paris Memorandum of Understanding (MoU) og Kommisjonen bli benyttet for kontrollformål. Paris MoU dekker allerede et større område enn EU. EØS-komiteen innlemmet også en forordning fra mai 2010 som gir detaljerte bestemmelser for hvordan skipsinspeksjonene skal gjennomføres.

° Skipseierforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - Stortingssamtykke 6.12.2010.
Stortinget samtykket 6. desember 2010 til innlemmelse i EØS-avtalen av at nytt EU-direktiv som pålegger skipsrederne forsikringsplikt. Direktivet ble vedtatt i 2009 som del av en større sjøsikkerhetspakke. I følge regjeringens stortingsproposisjon om direktivet, har de fleste skip ansvarsforsikring i dag, men mindre skip må muligens tegne nye og kanskje dyrere forsikringer for å etterkomme kravene i direktivet. Direktivet pålegger medlemsstatene å etablere et sanksjonssystem for brudd på forsikringsplikten. I EØS-notatet om direktivet skriver Justis- og politidepartementet at EØS-avtalen ikke innebærer plikt til å ta regler om straff inn i EØS-avtalen, men ettersom det dreier seg om å etablere "a system of penalties", og ikke "a system of criminal penalties", mener departementet det åpnes for ileggelse av administrative sanksjoner ved brudd på forsikringsplikten, hvilket kan være akseptabelt i EØS-sammenheng.

Betjeningsinnretning i traktorer (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.12.2010
Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.12.2010
° Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet - EØS-komitevedtak 10.12.2010
Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2010
° Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg - EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein: vedtaket trer i kraft 1.2.2011
° Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 1.12.2010
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser -
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2010. Se omtale under STATISTIKK.
° Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 10.12.2010
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 10.12.2010