Europalov - uke 49/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 49/2014

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 01-07.12.2014

«EUROPALOV FYLLER EN VIKTIG ROLLE»
Etter flere måneders utviklingsarbeid ble nye Europalov lansert fredag 5. desember 2014 med et nytt moderne utseende og en rekke nye funksjoner. I den anledning uttaler europaminister Vidar Helgesen følgende: «Norges tette forhold til Europa og det indre marked gjør det viktig med rask tilgang til kunnskap og fortløpende oppdateringer om EØS- og Schengen-saker. Europalov fyller en viktig rolle her ved å systematisere informasjon fra et stort antall åpne kilder og gjøre den tilgjengelig på en forbilledlig og effektiv måte.»

HVA SKJER VIDERE?
Utviklingen av Europalov vil fortsette, blant annet basert på tilbakemeldingene i testfasen. I første omgang vil nettsidene bli utstyrt med en print og/eller pdf-knapp for utskriftsvennlige versjoner. Dernest vil nyhetsbrevet få ny og bedre design.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG
Europalovs nyhetsbrev inneholder hver uke et stort antall saker. Her er redaktørens personlige utvalg:

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Høring om arbeidsdirektivets framtid - EU-høring igangsatt av Kommisjonen 01.12.2014
Etter at forhandlingene om et nytt arbeidstidsdirektiv brøt sammen i 2009, har Kommisjonen arbeidet med et nytt forslag. Etter to tidligere konsultasjonsrunder har Kommisjonen satt igang en ny åpen høring om revisjonen.
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 02.12.2014
- PVU-forordningen om personlig verneutstyr - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 04.12.2014
Trygdebestemmelser: overgangsperiode - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014

ENERGI
- Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Høring om gjennomføring av endringer i naturgassloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 05.12.2014
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Høring om gjennomføring av endringer i naturgassloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 05.12.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 01.12.2014

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 04.12.2014
Rådet vedtok 4. desember 2014 en foreløpig enighet om revisjonen av EUs pakkereisedirektiv. Europaparlamentetet ferdigstilte i mars 2014 sin 1. gangsbehandling av direktivforslaget, som tar sikte på å klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. Norge, Island og Liechtenstein oversendte i februar 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar om saken til EU-institusjonene.

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - EØS-notat offentliggjort 02.12.2014
- Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 02.12.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 04.12.2014
EUs justisministre kom 4. desember 2014 fram til en delvis enighet om forslaget til ny personvern­forordning. Europaparlamentet ferdigstilte i mars 2014 sin førstegangsbehandling av forordningen. Rådet og Europaparlamentet diskuterer for tiden også et forslag til direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser.

- Sporing av pyrotekniske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 05.12.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.12.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 04.12.2014
- Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.12.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 04.12.2014
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til griser, kalver, sauser, fisk og hunder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.12.2014
Godkjenning av neohesperidine Quinoline Yellow som fôrtilsetning til ikke-matproduserende dyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.12.2014
- Godkjenning av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.12.2014

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 05.12.2014

Næringsmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - EØS-notat offentliggjort 05.12.2014
- Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger - EØS-notat offentliggjort 02.12.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-notat offentliggjort 02.12.2014
- Betingelser for import av guargummi fra India - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 01.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 23.09.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 04.11.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.12.2014
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 01.12.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 23.09.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 03.11.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.12.2014
- Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 01.12.2014

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.12.2014

MILJØ
- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet og Rådet 03.12.2014
Representanter for Rådet og Europaparlamentet kom 3. desember 2014 fram til et kompromiss om revisjonen av utsettingsdirektivet. Kommisjonen har foreslått at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer (GMO) på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Kompromisset må formelt bekreftes av de to EU-institusjonene.

- WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
De tre EØS/EFTA-landene ble 1. desember 2014 engige om utkast til EØS-komitebeslutning om det reviderte EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det nye direktiv ble publisert i EU-tidende 24. juli 2012 og skal allerede ha blitt gjennomført i EU-medlemslandene.

- Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 01.12.2014
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 04.12.2014
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.12.2014
Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014
Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.11.2014

Plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.11.2014
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.11.2014
Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.11.2014
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - EØS-notat offentliggjort 02.12.2014

SELSKAPSRETT
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Stortingsbehandling fullført av Norge: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.02.2015
EU-direktivet om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre i Europa skal være gjennomført i Norge innen 1. februar 2015. Det er klart etter at Norge meddelte at Stortingsbehandlingen av EØS-komiteens vedtak fra 2012 er fullført. Nærings- og fiskeridepartementet igansatte i november 2014 en høring om endring i foretaksregisterloven i forbindelse med gjennomføring av EU-direktivet.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Kompromiss fremforhandlet av Rådet og Europaparlamentet 01.12.2014
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 24.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.12.2014
- Typegodkjenning av traktorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Taubaneforordningen - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 04.12.2014
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 02.12.2014
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.12.2014
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 03.12.2014
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 03.12.2014
- Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 03.12.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014

VARER
- Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Utforming av byggevarers ytelseserklæring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.12.2014
- Heisedirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 02.12.2014