Europalov - uke 49/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 49/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.11-6.12.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet: endringsbestemmelser om datarapportering - EØS-notat offentliggjort 1.12.2015.
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.

- Energimerking av energirelaterte produkter på internett - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Prospektforordningen for verdipapirer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.11.2015.
I tilknytning til arbeidet med å skape en kapitalmarkedsunion, har Kommisjonen lagt fram forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet fra 2003 foreslås avløst av en forordning. Kommisjonen har samtidig utarbeidet supplerende bestemmelser til dagens prospekdirektiv.

- Verdipapiriseringsforordningen - EØS-notat offentliggjort 3.12.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering - EØS-notat offentliggjort 3.12.2015
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.12.2015
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingsplikt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2015
Prospektdirektivet: tilleggsbestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2015

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 2.12.2015.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.12.2015

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om modernisering av høyere utdanning i Europa - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2015
- Handelsagentdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.12.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Oppheving av direktiver om måling - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Problemnotat diskutert av Rådet 3.12.2015.
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.11.2015
- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 4.12.2015
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.12.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.12.2015
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.11.2015
- Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsforetak - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 2.12.2015
Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Frankrike - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2015
Tiltak mot afrikansk svinepest i visse land - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.11.2015
Import fra Mexico av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.11.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra Mexico i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.11.2015
- Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Veterinærattester for individuelle forsendelser av mindre enn 20 enheter fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2015
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.12.2015
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.12.2015
Importrestriksjoner for jordnøtter fra Brasil, paprika og muskat fra India og muskat fra Indonesia - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.11.2015
- Oppheving av særskilte importbestemnelser for krepsdyr til konsum fra Bangladesh - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.12.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.20155

Næringsmidler
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 2.12.2015
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.11.2015
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.12.2015
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 2.12.2015
- Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.12.2015

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015

MILJØ
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Kommisjonsmelding og direktivforslag lagt fram 2.12.2015. Omtaler publisert av Norges EU-delegasjon 2.12.2015 og Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2015.
Kommisjonen har lagt fram serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire direktivforslag om endringer til avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Tiltak for en sirkulær økonomi ble også lagt fram av den forrige Kommisjonen i juli 2014, men Junker-kommisjonen trakk disse forslagene og varslet en ny tiltakspakke før utgangen av 2015.

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 2.12.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 2.12.2015
Deponidirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram 2.12.2015
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Forslag til eurdirektiv lagt fram av Kommisjonen 2.12.2015
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren - Kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.12.2015
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 2.12.2015
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015

Plantevernmidler
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet haloksyfop-P i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2015

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2015

STATISTIKK
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016 - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015. EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden - EØS-notat offentliggjort 4.12.2015
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primære målevariabler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - EU-høring om erfaringene med direktivet igangsatt av Kommisjonen 27.11.2015.
I forbindelse med en mulig revisjon av EU-direktivet om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene, ønsker Kommisjonen å vurdere effektiviteten av regelverket. Direktivet fra 2011 ble i 2014 avløst av et nytt, hjemlet i EUs transportpoltikk i stedet for justis­området. Det nye direktivet er merket EØS-relevant.

- Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked - EØS-notat offentliggjort 2.12.2015
- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.12.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015
- Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC) - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2015