Europalov - uke 50/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 502010 - Europalov - uke 50/2010

UKE 50/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.12-19.12.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
EUs forbindelser til EFTA-landene - Rådskonklusjoner vedtatt 14.12.2010.
EUs utenriksministre vedtok 14. desember 2010 en statusrapport om Fellesskapets forhold til de fire EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein, inkludert EØS-avtalen og de sveitsiske bilaterale avtalene med EU. Utenriksministrene viser til den norske komiteen som våren 2010 ble nedsatt av regjeringen for å se på Norges erfaringer med EØS-avtalen og forholdet til EU, og ønsker i den forbindelse at EU selv foretar en gjennomgang av EØS-avtalen. Av rapporten går det ellers fram at EU savner et overvåkingsorgan og en tvisteløsningsmeknisme for avtalene med Sveits. Utenriksministrene ønsker også mer dynamiske avtaler med Sveits hvor endringsdirektiver- og forordninger løpende kan innlemmes i avtalene. Det ble sommeren 2010 nedsatt et utvalg mellom Sveits og Kommisjonen for å finne fram til mulige løsninger på disse områdene.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES: vurdering av virksomheten 2006-2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2010

ENERGI
° Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 13.12.2010.
EUs gassmarkedsdirektiv fra 2003 ble implementert i Norge gjennom naturgassforskriften i 2009. EFTAs overvåkingsorgan påpekte i februar 2010 mangler ved den norske gjennomføringen. I følge ESA sikrer ikke den norske forskriften at forbrukere i nedstrømsmarkedet for naturgass får tilstrekkelig informasjon i eventuelle kontrakter med et naturgassforetak. Forbrukerne må også sikres bedre informasjon før kontrakten inngås. Olje- og energidepartementet har på bakgrunn av ESAs innvendinger utarbeidet forslag til endringer av naturgassforskriften. Endringsforslagene ble 13. desember 2010 sendt på høring til relevante instanser med frist 31. januar 2011.

FINANSIELLE TJENESTER
° Opprettelse av Det europeiske banktilsynsbyrå - EU-tidende publiserte 15. desember 2010 forordningene til den såkalte finanstilsynspakken som Europaparlamente og Rådet ble enige om i november. Det innebærer at EU fra 1. januar 2011 oppretter et risikoråd for overvåking av systemisk risiko i finansmarkedene og tre byråer for samarbeid innenfor tilsynet med henholdsvis bank, forsikring og verdipapirer. Målet er å etablere en enhetlig tilsynsstruktur for det europeiske markedet. I sin halvårlige redegjørelse til Stortinget opplyste utenriksministeren 4. mai 2010 at Norge har arbeidet for å sikre EØS/EFTA-statene tilfredsstillende representasjon i de nye organene. Regjeringen vurdere å innlemme EU-forordningene i EØS-avtalen, slik at Norge kan delta i det felles tilsynet av finansmarkedet.

° Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2010
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for forsikring og tjenestepensjoner - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2010
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.12.2010
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.12.2010 (kompromiss med Rådet)
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2010
° Endring av fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.12.2010
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.12.2010
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.12.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2010
° Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.12.2010
° EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.12.2010
° EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.12.2010

HELSE
° Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.12.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Samvirke mellom europeiske offentlige tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.12.2010
Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Stortingsvedtak (samtykke) 13.12.2010 og lovendring kunngjort 17.12.2010.
Stortinget ga 13. desember 2010 samtykke til at EUs returdirektiv innlemmes i Schengen-samarbeidet. Fire dager senere vedtok Stortinget endringer i utlendingsloven for gjennomføring av direktivet i norsk rett. Lovendringen trer i kraft 24. desember 2010, i tråd med fristen EU har satt for gjennomføring i EU. Returdirektivet fra 2008 etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-området for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2010
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2010
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2010

MATTRYGGHET
Foring av åtselsetende fugler i Italia og Hellas med animalske biprodukter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.12.2010
° Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose - Norsk forskrift kunngjort 15.12.2010
° Tillatt import av guano fra Magegaskar - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2010
Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2010
° Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2010
° Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Israel - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2010
Helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.12.2010

MILJØ
° Industriutslippsdirektivet (IPPC) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2010.
Det reviderte IPPC-direktiv fra 1996 om forebygging og bekjempelse av forurensning ble publisert i EU-tidende 17. desember 2010. Som et ledd i revisjonen er seks andre direktiver som regulerer utslipp fra industrivirksomhet sammenslått med IPPC-direktivet. Det nye direktivet, som blant annet tar sikte på en skjerping av prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker, gjennomføres gradvis i nasjonal lovgivning fra 2013 til 2016.

Maritim romlig planlegging - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.12.2010
Kritier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.12.2010
° Bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kvikksølv, krom m.m. - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.12.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Førerkortdirektivet (fra 2013) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 17.12.2010.

EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse la regjeringen 17. desember 2010 fram forslag for Stortinget om endringer i veitrafikkloven. I forslaget presiseres skillet mellom førerett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt ti, eventuelt femten år, for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy). Formålet med å innføre administrativ gyldighet er at førerkortet skal ha oppdatert bilde og sikkerhetselementer for å forhindre førerkortsvindel og at medlemsstatene skal kunne pålegge helseundersøkelser eller andre tiltak. Fornyelse av førerkortet vil normalt være en ren administrativ handling som ikke krever annet enn nytt bilde og signatur, eventuelt med legeattest for eldre personer. For førere av tyngre kjøretøy vil ny helsesjekk alltid bli påkrevd. Det nye direktivet innfører også minstekrav til grunnleggende kvalifikasjoner, kvalitetssikring og etterutdanning av førerprøvesensorer. Formålet er å høyne kompetansen til de som vurderer førerprøver.

° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.12.2010.
EU vedtok i 2005 å opprette av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper som ikke tillates å operere innen Felleskapet. En oppdatering publisert i EU-tidende 30. november 2010 svartelister alle fly sertifisert i Afghanistan, fly fra Mauritania Airways, et fly sertifisert i Kyrgyzstan og et i Gabon. Samtidig er ni flyselskap fra Kazakhstan fjernet fra listen. Europaportalen offentliggjorde 16. desember et EØS-notat om endringene til svartelisten.

° Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Ikrafttredelse (1.1.2011) av norsk lovendring vedtatt 17.12.2010
Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2010
Førerrom, dør og vinduer i traktorer (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.12.2010
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 10.12.2010
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2010
° Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2010
° Utviklingen av Fellesskapets jernbaner - Norsk forskrift kunngjort 15.12.2010
Jernbanesikkerhetsdirektivet - Norsk forskrifter kunngjort 14.12.2010
° Rettigheter til båtpassasjerer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2010
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester; endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2010
° Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.12.2010

VARER
° Oppheving av direktiver om måling - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.12.2010 (kompromiss med Rådet)