Europalov - uke 51/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 512011 - Europalov - uke 51/2011

UKE 51/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.-25.12.2011


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
° Gjennomføring og anvendelse av EU-retten - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2011

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 21.12.2011
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011
EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

ENERGI
° Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.12.2011
° Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2011
° Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - EØS-komitevedtak 19.12.2011

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
Rammeverk for tjenester av generell interesse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

FORBRUKERVERN
° On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Høring igangsatt av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet 19.12.2011
° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Høring igangsatt av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet 19.12.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020 - Utkast til gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonern 20.12.2011
Det europeiske skolesystemet i 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.12.2011
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Forslag lagt fram av Kommisjonen 19.12.2011

HELSE
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 22.12.2011
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.12.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EUs ekspertgruppe for datalagring - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

KATASTROFEBEREDSKAP
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser etter 2012 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.12.2011
Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon: konsultasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.12.2011
° Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - Kommisjonsvedtak offentliggjort 20.12.2011
Retningslinjer for statsstøtte ved levering av tjenester generell økonomisk interesse - Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 20.12.2011
Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlige tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011
Terskelverdier for statsstøtte ved tjenester av generell økonomisk interesse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen for vurdering 20.12.2011

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Næringsmiddelhygieneforordningen - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ilder - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.12.2011
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: særlige vilkår for strutsefugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2011
° Oppheving av beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.12.2011
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endring av anvendselsperioden - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.12.2011
° Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2011
° Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011
° Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011
° Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011
° Veterinære grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011

Fôrvarer
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Godkjennning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkekyr og hester - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Plantesanitære forhold
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.12.2011

Næringsmidler
° Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2011.
Plastmaterialer og -gjenstander som kommer i kontakt med matvarer, kan avgi giftige stoffer og derved medføre helsefare. En EU-forordning som inneholder detaljerte bestemmelser for plastmaterialer bestemt for kontakt med næringsmidler, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2011. Forordningen erstatter flere eksisterende direktiver. Kommisjonen har funnet det mer hensiktsmesig å vedta regelverket som en forordning med tanke på fremtidige endringer, hvor nye innovative plastmaterialer hurtigere kan innlemmes i lovgivningen. En forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett ble kunngjort 23. desember 2011.

° Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
° Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011
Importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2011
° Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011

MILJØ
° Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2011
° IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.12.2011
° Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Miljøverndepartementet 22.12.2011
Gjennomsnittlige CO2-utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 2010 - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.12.2011
° Restriksjoner på transport av avfall til Romania (forlengelse) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.12.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011
Konsesjonsdirektivet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

STATISTIKK
EUs statistikkprogram 2013-2017 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.12.2011
Statistikk over demografi i Europa - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2011.
Samferdselsdepartementets EØS-notat om en ny EU-forordning om flyplassskannere for væsker, sprayflasker og kremer ble publisert 25. november 2011. Senest fra 29. april 2013 skal alle flyplasser være utstyrt med slike skannere, som påny vil gjøre det mulig for passasjerer å bringe slike produkter med seg ombord i flyene. En forskrift som gjennomfører EU-forordningen i norsk rett ble kunngjort 23. desember 2011.

° Fremskyndet innføring av krav om dobbelt skrog på oljetankskip (omarbeiding) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.12.2011.
Kommisjonen la 23. september 2011 fram forslag til omarbeiding av EU-direktivet fra 2002 om doble skipsskrog for oljetankskip. Forslaget består hovedsakelig av en sammenstilling (kodifisering) av det eksisterende direktivet og senere endringer av dette. Samtidig foreslår Kommisjonen at den får myndighet til i fremtiden å vedta visse tekniske endringer til direktivet ("delegated acts") i henhold til EUs nye komitologiregelverk. NHDs EØS-notat om forslaget ble offentliggjort 22. desember 2011.

Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.12.2011
° Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2011
° Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2011
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ecuador - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.12.2011
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.12.2011
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.12.2011
EU-byrået for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser angående standardinspeksjoner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 19.12.2011
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2011
° Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) - EØS-komitevedtak 19.12.2011
° Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester - EØS-komitevedtak 19.12.2011
° Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart - EØS-komitevedtak 19.12.2011

VARER
° Produktansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2011