Europalov - uke 51/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 51/2014

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.-21.12.2014

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG
Europalovs nyhetsbrev inneholder hver uke et stort antall saker. Her er redaktørens personlige utvalg:

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 18.12.2014
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2014
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2014
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2014

ENERGI
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet: endringsbestemmelser om datarapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2014
- Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Kompromiss inngått mellom representanter for Rådet og Europaparlamentet 17.12.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2014
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Kompromiss inngått mellom representanter for Rådet og Europaparlamentet 17.12.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.12.2014
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2014 om vedtak av kommisjonsdelegerte rettsakter
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.12.2014
AIFMD-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.12.2014

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2014

HANDELSFORENKLINGER
- Gassapparatforordningen - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 17.12.2014
- Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA) - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2014
- Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2014
- Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2014
- Utforming av byggevarers ytelseserklæring - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2014
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.12.2014

HELSE
- Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.12.2014
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.12.2014
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Samtykke til EØS-komitebeslutning vedtatt av Stortinget 16.12.2014

INDRE MARKED OG EØS
Rådskonklusjoner om det indre marked og forholdet til ikke-EU-medlemsland - Rådskonklusjoner vedtatt av EUs utenriksministre 16.12.2014
EU er generelt fornøyd med EØS-avtalen, men peker i evalueringen som ble vedtatt på utenriks­minister­møtet 16. desember 2014 at EØS/EFTA-landenes lange behandlingstid, inkludert hyppige ønsker om endringer og unntak og sen gjennomføring i nasjonal rett, fører til fragmentering og inhomogenitet i det indre marked.
EU minner også Norge om økningen av omstridte ostetollen, som man gjerne ser reversert i forbindelse med kommende forhandlinger om landbruksvarer. I tillegg til de tre EØS/EFTA-landene tar evalueringen også for seg EUs forhold til Sveits, Andorra, Monaco og San Marino.
Den sveritsiske folkeavstemningen som resulterte i et krav om oppheving av fri bevegelse av personer mellom EU og Sveits, har ført til et anstrengt forhold mellom de to partene, og EU fastholder i rapporten sin kritisk holdning. For de tre mikrostatene er EU nå villig til å innlede forhandlinger om assosieringsavtaler.
Gjennomgangen av EUs forhold til de europeiske ikke-medlemslandene foretas hvert annet år.

Kommisjonens arbeidsprogram 2015 - Kommisjonens årlige arbeidsprogram lagt fram 16.12.2014.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.12.2014

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Varslingsrutiner ved brudd på persondatasikkerheten - EØS-notat offentliggjort 18.12.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Import og transitt av fjærfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (represententer for medlemslandene) 16.12.2014
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.12.2014
- Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2014
- Importbetingelser for fjørfeprodukter fra Israel knyttet til Newcaste-sykdom - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.12.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.12.2014
Midlertidige beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 17.12.2014
- Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrplanter: tidsbegrenset forsøk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2014

Næringsmidler
- Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: emdringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport og lagring av kjøtt - Omtale publisert av Mattilsynet 15.12.2014
- Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 18.12.2014
- Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv - Europaparlamentets førstegangsbehandling 16.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av tulathromycin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2014

MILJØ
- Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Mangelfulle norske gjennomføringstiltak bragt inn for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2014
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 17.12.2014
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - EØS-notat publisert 17.12.2014
- Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2014
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2014
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Politisk enighet i Rådet 17.12.2014 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
- Persistente organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2014

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen - Høring om norske gebyrbestemmelser igangsatt av Mattilsynet 19.12.2014.
EØS-komiteen gjorde 30. september 2014 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs planemiddelforordning fra 2009 og 135 tilknyttede rettsakter. Mattilsynet igangsatte allerede i 2012 en høring om gjennomføring av forordningen. I høringsdokumentet begrunnes innlemmelsen med at den nye EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

- Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.12.2014
Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.12.2014
- Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2014
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2014
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2014

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 18.12.2014

SELSKAPSRETT
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Norsk lovendring kunngjort 19.12.2014. Loven sanksjonert i statsråd samme dag og trer i kraft 01.02.2015.
EU-direktivet om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre i Europa vil gjelde i Norge fra 1. februar 2015. Det er klart etter at Stortinget 8. desember 2014 vedtok en lovendring som gjennomfører direktivet i norsk rett. Endringenene til foretaksloven, som ble kunngjort i Norsk Lovtidend 12. desember 2014, skal bedre tilgangen over landegrensene til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger.

- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert 18.12.2014
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.12.2014
- Jernbanesikkerhetsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.12.2014
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.12.2014
- Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.12.2014
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.12.2014
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2014
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.12.2014
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014 - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014
- Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2014