Europalov - uke 5/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 5/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.1.-5.2.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.2.2017.
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det blir nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.

- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.2.2017
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.2.2017
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.11.2016
- Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 3.2.2017
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.2.2017
- Arbeidsforhold i fiskerisektoren - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2017

ENERGI
- EUs energiunion - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Framdriftsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
- Energieffektiviseringsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2017
- Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.1.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERVERN
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.2.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.2.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.2.2017

HELSE
- Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

INDRE MARKED OG EØS
Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017 - Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 1.2.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017.
Regjeringen vedtok 26. januar sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Programmet inneholder hovedprioriteringer og viktigste saker i oppfølgingen av regjeringens EU-strategi og viser regjeringens konkrete planer om å delta i overordnete diskusjoner og fremme norske syn på områder hvor EUs politikk er under utforming i inneværende år. Stortingets EU/EØS-nytt har sammenlignet arbeidsprogrammet med fjorårets versjon for å se hva som er nytt i år.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) - EU-høring om evaluering og mulig revisjon av ENISA igangsatt av Kommisjonen 18.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.2.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Visumfrihet for Georgia - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.2.2017
Revidert Dublin-forordning - Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 2.2.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2017
- Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2017
- Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2017
- Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Litauen - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.2.2017
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Polen - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.2.2017
- Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2017
- Tiltak for bekjempelse av laksevirus (SAV) - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2017. EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 3.2.2017
- Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2017. EØS-notat offentliggjort 2.2.2017

Plantesanitære forhold
- Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017

Næringsmidler
- Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2017
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.2.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017.
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

- EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.2.2017
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
- Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.2.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.2.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 3.2.2017
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Statusrapport (2015-2016) lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - EØS-notat offentliggjort 1.2.2017
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13) - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9) - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kvalitetskrav til bensin og diesel - Årsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Etter at EU-landenes regjeringer ikke greide å samle seg i synet på fortsatt bruk av sprøytemidlet glyfosat, har Kommisjonen forlenget godkjenning av det aktive stoffet i påvente av en rapport fra EUs kjemikaliebyrå, maksimalt inntil utløpet av 2017. Glyfosat er mest kjent i Norge under merkenavnet Roundup.

- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "clayed" trekull i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2017
- Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.2.2017
- Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017
- Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 31.1.2017
- Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2017
- Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
IKT-spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anbud - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2017

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28 - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2017
- Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.2.2017

STATISTIKK
- Statistikk over betalingsbalanse - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
Kommisjonen la denne uken fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.

Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.2.2017
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.2.2017
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.2.2017
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.2.2017
- Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser - EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.2.2017
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016 - EØS-notat offentliggjort 2.2.2017