Europalov - uke 52/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 52/2014

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.-28.12.2014

Europalov takker for interessen i året som har gått og ønsker alle velkommen tilbake til et innholdsrikt 2015!

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2014

ENERGI
- Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.12.2014.
Europakommisjonen igangsatte 23. desember 2014 en høring om oppdatering av listen over infrastrukturprosjekter på energiområdet av felles europeiske interesse. Den første listen ble vedtatt i 2013 og inkluderte tolv prosjekter, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Ordningen med fellesprosjekter er en del av EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein.

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2014.
Regjeringen vedtok 19. desember 2014 at endringene i pasient- og bruker­rettighets­loven, som blant annet gjennomfører EUs pasient­rettig­hetsdirektiv, skal gjelde fra 1. mars 2015. Stortinget vedtok lov­endringen allerede i juni 2013, men ga først 16. desember 2014 sitt samtykke til EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs pasient­rettig­hets­direktiv. Direktivet ble vedtatt av EU i 2011.

MATTRYGGHET

Fôrvarer
- Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til griser, kalver, sauser, fisk og hunder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.12.2014
- Godkjenning av neohesperidine Quinoline Yellow som fôrtilsetning til ikke-matproduserende dyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.12.2014

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.12.2014

SELSKAPSRETT
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2014.
EU-direktivet om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre i Europa vil gjelde i Norge fra 1. februar 2015. Det er klart etter at Norsk Lovtidend kunngjorde en lovendring 19, desember 2014 som gjennomfører direktivet i norsk rett. Endringenene til foretaksloven, som ble vedtatt av Stortinget 8. desember, skal bedre tilgangen over landegrensene til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om manglende overholdelse av enhetspriser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.12.2014
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om overholdelse av enhetspriser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.12.2014
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om inkonsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.12.2014
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.12.2014