Europalov - uke 52/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 52/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.12.-31.12.2017

REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER
*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2017
Verdipapiriseringsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 19.12.2017*
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser - Fellesrapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av de europeiske finanstilsynsmyndighetene 19.12.2017*

FORBRUKERVERN
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyreavlsforordningen - Norske forskrifter kunngjort 28.12.2017.
EU har vedtatt et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktiv rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2017

Næringsmidler
Krav til innhold i søknader om ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2017
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2017
Unionslisten for ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2017

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5 - Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017

TRANSPORT
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2017*
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Europaparlaments- og råddirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om bruk av EFB-nettbrett - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 18.12.2017*