Europalov - uke 6/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 62013 - Europalov - uke 6/2013

UKE 6/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.2.-10.2.2013


• nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 5.2.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.
° EU-konsultasjon om produksjon og bruk av indekser i finansielle og andre kontrakter - Høringsuttalelser offentliggjort av Kommisjonen 8.2.2013
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 5.2.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 6.2.2013

HELSE
° Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling: vedtak 6.2.2013
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - EØS-notat offentliggjort 6.2.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER

° Toppdomenet .eu - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.2.2013
Forordningen fra 2002 etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i 2005. Domenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Ifølge forordningen kan toppdomenet tildeles søkere som er etablert "within the Community". Europakommisjonen tolket opprinnelig dette til bare å omfatte EU-medlemslandene, dvs. ikke hele EØS-området. Kommisjonen endret imidlertid syn på saken i 2012, slik at det nå vil bli gitt adgang til registrering under .eu også for norske aktører. Utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningen fra 2002 og fem tilknyttede EU-rettsakter ble 1. februar 2013 oversendt til EU.

° Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.2.2013. EØS-notat offentliggjort 8.2.2013
° Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.2.2013. EØS-notat offentliggjort 9.2.2013
° Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.2.2013. EØS-notat offentliggjort 8.2.2013
° Implementering av toppdomenet .eu - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.2.2013
° Utpeking av administrator for toppdomenet .eu - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.2.2013
EU-strategi for cybersikkerhet - Meddelelse lagt fram 7.2.2013 av Kommisjonen og Høyrepresentanten for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.
Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 7.2.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.
EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk - EØS-notat offentliggjort 6.2.2013
° Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - EØS-notat offentliggjort 8.2.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013.
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i juni 2012 fram til et kompromiss om forordningen, som ble publisert i EU-tidende 9. februar 2013. Den er bindende for medlemslandene fra 2. september 2014.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Import av hovdyr fra USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2013
° Anvendelse av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateforurensning på slakteskrotter av storfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2013. Høring igangsatt av Mattilsynet 8.2.2013
° Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 1.2.2013
° Tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland, Finland og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 5.2.2013
° Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.2.2013

Fôrvarer
Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.2.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2013
° Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvente smågriser: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Godkjenning av L. brevis som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2013
° Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 9.2.2013
° Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - EØS-notat offentliggjort 9.2.2013
° Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - EØS-notat offentliggjort 8.2.2013
° Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.2.2013
° Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2013

Plantehygiene
° Markedsføring av frø fra fôrplanter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.2.2013

Næringsmiidler
Merking av mat og landbruksvarer fra fjellgårder - Rapport lagt fram av Kommisjonens forskningssenter 1.2.2013
° Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat - Norsk forskrift kunngjort 5.2.2013
° Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Sertifikatordning for import av spirer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 31.1.2013
° Godkjenningsordning for produksjon av spirer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 31.1.2013
° Sporbarhet av frø til produksjon av spirer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 31.1.2013
° Mikrobiologiske kriterier for spirer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 31.1.2013
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til kommitologikomite 5.2.2013

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomectin i matvarer - Kommisjosnforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diclazuril i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet triclabendazol i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

MILJØ
° Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013
° Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013
° Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 8.2.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pulverisert maiskolbe - Forslag til rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 5.2.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.2.2013

NÆRINGSPOLITIKK
° Bedre styring av det indre marked - Europaparlamentets uttalelse 7.2.2013

STATISTIKK
° EUs statistikkprogram 2013-2017 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013
° Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° EUs fjerde jernbanepakke - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 5.2.2013 (frist 5.3.2013).
Europakommisjonen la 30. januar 2013 fram den såkalte fjerde jernbanepakke med forslag om blant annet full liberalisering av innenlandspassajertrafikk og en rekke tiltak knyttet til jernbanesikkerhet og samtrafikkevnen over landegrensene. Kommisjonens meddelelse om jernbanepakken og seks konkrete forslag til direktiver og forordninger skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. Samferdselsdepartementet igangsatte 5. februar 2013 en høring om jernbanepakken med frist 5. mars 2013.

° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013.
Det europeisk sjøsikkerhetsbyrået EMSA ble opprettet i 2002. I et forslag som ble lagt fram 28. oktober 2010 peker Kommisjonen på at erfaringer tilsier at det bør foretas justeringer i byråets mandat, inkludert utvidelse av EMSAs mandat til å omfatte analyse av sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttbare olje- og gassinstallasjoners virksomhet. Ifølge NHDs EØS-notat anser norske myndigheter dette som problemtatisk. Europaparlamentet og Rådet ble i desember 2012 enige om endringsforordningen, som ble publisert i EU-tidende 9. februar 2013.

° Lydnivået til motorkjøretøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling: vedtak 6.2.2013
° EU-strategi for alternative drivstoff til transport - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 8.2.2013
° Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013
° Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.2.2013
° Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.2.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om "known consignor" - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.2.2013
Utstyr for screening av personer på flyplasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2013

VARER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2013.
Se nærmere omtale under JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER