Europalov - uke 6/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 6/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.-18.01.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.02.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.01.2015
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 03.02.2015

HANDELSFORENKLINGER
Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 06.02.2015.
Europakommisjonen la 6. februar 2015 fram forslag til endringer av EUs selforordning fra 2009. Forslaget er en oppfølging av anbefalingene som Verdens handelsorganisasjon (WTO) vedtok i juni 2014 etter at Norge og Canada bragte EU-forordningen inn for WTOs tvisteløsningsorgan. Endringsforslaget innebærer at inuitter og andre urfolk skal kunne drive handel med selprodukter, forutsatt at seljakt utgjør et viktig element for opprettholdelse av samfunnet og at jakten foregår på en måte som så langt som mulig reduserer smerte, stress, frykt og andre former for lidelser hos dyrene. Utover dette mener Kommisjonen at landene selv kan tillate seljakt i forbindelse med forvaltning av marine ressurser, men forbudet mot handel med selprodukter bør være generelt og også gjelde disse landene. Forslaget er merket EØS-relevant, i likhet med selforordningen fra 2009.

Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.07.2014
Alkoholsterke drikker: systemer for innsending av teknisk dokumentasjon - EØS.notat offentliggjort 03.02.2015
- Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015
- Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport og lagring av kjøtt - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015
- Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Malaysia - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015
- Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.02.2015
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - EØS-notat offentliggjort 02.02.2015
Beskyttelsestiltak mot høypategon aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Bulgaria: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.02.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Idaho og California) i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.02.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
Import og transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra USA (Idaho og California) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.02.2015
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015
- Midlertidige beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015
- Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 03.02.2015

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.02.2015
- Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015

Næringsmidler
- Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.02.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter - EØS-notatz offentliggjort 03.02.2015
- Betingelser for import av guargummi fra India - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.02.2015
- Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.02.2015

MILJØ
EU-høring om forenkling av søknadsprosedyrer for kjemikaliegodkjennning i spesielle tilfeller - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 05.02.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr - Kommisjonsdelegert direktiv sendt tl Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.01.2015
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.01.2015
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.01.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 27.01.2015

STATISTIKK
- Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 03.02.1025
- Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med Europaparlamentet) 27.01.2015
- Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.02.2015
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.02.2015
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.02.2015
- Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019 - EØS-notat offentliggjort 07.02.2015
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging - EØS-notat offentliggjort 05.02.2015
Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.02.2015