Europalov - uke 7/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 72014 - Europalov - uke 7/2014

UKE 7/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.02.-16.02.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 12.02.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedtok 12. februar 2012 å sende en grunngitt uttalselse til Norge om ukorrekt gjennomføring av deler av EUs insolvensdirektiv. Direktivet fra 2009 er en kodifisert utgave av det opprinnelige insolvensdirektivet fra 1980 og senere endringer av dette. Insolvensdirektivet sikrer arbeidstakere utbetaling av lønn ved arbeidsgivers konkurs. Myndighetene kan imidlertid ikke pålegge arbeidstakerne å registrere seg som arbeidssøkere for å motta utbetalingen, slik dagens norske regler gjør.

- Arbeidstidsdirektivet - Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 12.02.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener at den norske ferieloven ikke fullt ut sikrer arbeidstakere fire ukers ferie, slik de har krav på etter EUs arbeidstidsdirektiv. ESA vedtok derfor 12. februar 2014 å sende en grunngitt uttalelse til Norge om forholdet. En grunngitt uttalelse er andre trinn i en traktatsbruddprosedyre. Dersom Norge ikke følger opp ESAs uttalelse innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

- Offentlige trygdeordninger: fortolkningsvedtak - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Svangerskapsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.02.2014

ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.02.2014

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 11.02.2014.
Europaparlamentets komite for det indre marked voterte 11. februar 2014 over innstillingen om Kommisjonens forslaget til direktiv om pakkereiser. Forslaget tar sikte på å klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen.

- EUs forbrukerprogram 2014-2020 - Rådets 1. gangsbehandling 11.02.2014 (kompromiss med Rådet, endelig vedtak).
Rådet la 11. februar 2014 siste hånd på behandlingen av EUs forbrukerprogram for perioden 2014-2020. Programmet som har fått et budsjett på 200 millioner euro, inneholder konkrete mål og elleve tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet i løpet av våren 2014.

FORSKNING OG UTDANNING
- Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.02.2014

HELSE
EU-høring om parfymeallergi - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.02.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.02.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: forlengelse - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.02.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Avlsregelverk for husdyr - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.02.2014.
Kommisjonen la 11. februar 2014 fram forslag til et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktivforslag rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse. Landbruksdepartementet publiserte i februar 2013 et EØS-notat om saken mens arbeidet med det nye regelverket var under forberedelse i Kommisjonen.

- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Mexico - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Avlsregelverk for husdyr: justering av eksisterende direktiver - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 11.02.2014
- Dyrehelseforordningen - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 11.02.2014
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, får, geiter og fjørfe - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.02.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver og smågriser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.02.2014
- Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.02.2014

Plantesanitære forhold
- Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater - EØS-komitebeslutning 14.02.2014

Næringsmidler
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder betelpepper - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse sukkeralkoholer - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder metakrylatkopolymer - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.02.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.01.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologiikomite 05.02.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 07.02.2014
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.02.2014

Veterinærmedisin
- Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien - EØS-komitebeslutning 14.02.2014

MILJØ
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 11.02.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 11. februar 2011 et kompromiss med Europaparlamentet om nye grenseverdier for CO2-utslipp fra varebiler. For nye kjøretøy som selges skal utslippene reduseres innen 2020 fra dagens maksimumsnivå på 203 g/km til 147 g/km. De nye grenseverdiene gjelder for varebiler inntil 2.6 tonn uten last og 3.5 tonn med full last.

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 22.11.2013
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykt papir - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 10.02.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam: forelngelse av gyldigheten - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 20.01.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avfallseksportforordningen - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Norsk forskrift kunngjort 14.02.2014
- Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.02.2014
- Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.02.2014
- Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.02.2014
- Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.02.2014
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.02.2014

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.02.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Konsesjonskontraktsdirektivet - Rådets 1. gangsbehandling 11.02.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak). Omtale publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 12.02.2014.
Rådet bekreftet 11. februar 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om nye EU-regler for konsesjonskontrakter (dette faktaarket), offentlige anskaffelser og offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post (se under). Med unntak av konsesjonskontrakter for bygg og anlegg, som er delvis omfattet av dagens anskaffelsesdirektiver, er det i dag ikke egne prosedyreregler for tildeling av slike konsesjonskontrakter. Formålet det nye regelverket er å klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurransevridning. Direktivet vil bli nå bli publisert i EU-tidende. Senest to år senere skal bestemmelsene være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene. Nærings- og fiskeridepartementet omtalte de tre nye EU-direktivene i en pressemelding 12. februar 2014.

- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Rådets 1. gangsbehandling 11.02.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 11.02.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21 - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 11.02.2014

STATISTIKK
- Statistikk om avfall - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.02.2014
- Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.02.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 11.02.2014
- Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.02.2014
- Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser om motorsykler - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer - Utkast til kommisjonsdirektiv votert i komitologikomite 06.12.2013
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.02.2014
- Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner - Norsk forskrift kunngjort 11.02.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.02.2014
- Krav og administrative prosedyrer for flyveplasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.02.2014
Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.02.2014

VARER
- Standardiseringsforordningen - EØS-komitebeslutning 14.02.2014
EØS-komiteen gjorde 14. februar 2014 vedtak om innlemmelse av EUs nye standardiseringsforordning i EØS-avtalen. Vedtaket krever Stortingets samtykke før det kan tre i kraft. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter, samtidig som det er foretatt endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet.

- Fyrverkeridirektivet - EØS-notat offentliggjort 13.02.2014.
Justis- og politidepartementets EØS-notat om EUs nye direktiv om krav til salg av fyrverkeri ble offentliggjort 14. februar 2014. Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

- Handel med selprodukter - Omtale av WTO-avgjørelse publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.02.2014.
EU vedtok i 2009 en forordning om forbud mot handel med selprodukter. Forordningen er merket EØS-relevant. Norge og Canada tok saken til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å få avgjort om forordningen er i strid med EUs WTO-forpliktelser. I november 2013 ga WTO Norge og Canada medhold i at EUs omsetningsforbud er utformet på en diskriminerende måte, men EU fikk støtte for at forbudet kan rettferdiggjøres av hensyn til offentlig moral. De tre partene har alle anket avgjørelsen. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte saken 12. februar 2014.

- Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-notat offentliggjort 14.02.2014
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.02.2014