Europalov - uke 8/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 82011 - Europalov - uke 8/2011

UKE 8/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.2-27.2.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak - Høring igangsatt av Arbeidsdepartementet 24.2.2011.
Arbeidsdepartementet igangsatte 24. februar 2011 en høring med bakgrunn i direktiv 2009/38/EF. Direktivet avløser, men viderefører samtidig i stor grad direktiv 94/45/EF, som i hovedsak ble implementert i Norge ved at tariffavtalen mellom LO og NHO om europeiske samarbeidsutvalg ble gjort allment gjeldende. I høringsnotatet legger Arbeidsdepartementet fram forslag til endringer i forskriften om europeiske samarbeidsutvalg og om at avtalen mellom LO og NHO fortsatt gjøres allment gjeldende, i tråd med en henstilling fra partene.

ENERGI
° Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011.
EUs gassmarkedsdirektiv fra 2003 ble implementert i Norge gjennom naturgassforskriften i 2009. EFTAs overvåkingsorgan påpekte i februar 2010 mangler ved den norske gjennomføringen. Ifølge ESA sikrer ikke den norske forskriften at forbrukere i nedstrømsmarkedet for naturgass får tilstrekkelig informasjon i eventuelle kontrakter med et naturgassforetak. Forbrukerne må også sikres bedre informasjon før kontrakten inngås. Olje- og energidepartementet har på bakgrunn av ESAs innvendinger utarbeidet endringer av naturgassforskriften. Endringsforskriften ble kunngjort 25. februar 2011.

° Utfasing av tradisjonelle lyspærer - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011.
EØS-komiteen vedtok 11. februar 2011 å innlemme i EØS-avtalen en rekke EU-forordninger om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter, inkludert forordningen om utfasing av glødepærer og andre mindre energieffektive belysningsprodukter. Forordningen gjennomføres i Norge gjennom økodesignforskriften, som ble kunngjort 25. februar 2011. Utfasingen av glødepærer trappes opp ved gradvis å sette strengere krav til lyspærenes effektivitet. EU vedtok i 2009 følgende plan for utfasingen (1. september for alle år): 2009 - forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W; 2010 - forbud mot glødepærer på 75 W; 2011 - forbud mot glødepærer på 60 W; 2012 - forbud mot alle glødepærer; 2013 - skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer; 2016 - skjerpede krav til blant annet halogenpærer.

° Økodesigndirektivet: krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Strømforbruk av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers elforbruk - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Miljøvennlig design av lysstoffrør - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.2.2011.
En omarbeidet utgave av EUs betalingsdirektiv ble publisert i EU-tidende 23. februar 2011. Direktivet, som 16. mars 2013 erstatter det eksisterende betalingsdirektiv 2000/35/EF, innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere.

° Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet - Stortingssamtykke 22.2.2011 til EØS-komitevedtak.
Stortinget ga 22. februar 2011 sitt samtykke til innlemmelse av et EU-direktiv i EØS-avtalen som har til hensikt å øke stabiliteten i finansmarkedet. EØS-komiteen gjorde i mai vedtak om slik innlemmelse, men vedtaket krever parlamentbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet omhandler blant annet oppgjørssystemer for verdipapir og avtaler om finansielle trygdeytelser med hensyn til sammenkoblede systemer (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims). Finansdepartementet igangsatte 13. januar 2011 en høring om gjennomføring av direktivet i norsk rett.

FORSKNING OG UTDANNING
° Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Strategi for EUs informasjonssystem for det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.2.2011.
Europakommisjonen la 21. februar 2011 fram et strategi­dokument om EUs informasjonssystem for det indre marked. Kommisjonen fikk i 2006 medlemslandenes støtte til å utvikle et informasjonssystem for å forbedre kommunikasjonen mellom medlemsstatenes forvaltninger om gjennomføring av regelverket for det indre marked. IMI skal i første omgang benyttes til samarbeid om visse yrkesgrupper som omfattes av EUs yrkes­kvalifikasjonsdirektiv og til det administrative samarbeidet knyttet til tjenestedirektivet. I september 2010 ble et EU-vedtak om vern av personopplysninger i IMI innlemmet i EØS-avtalen.

e-forvaltning: sammenligningsrapport for 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.2.2011.
Norge plasserer seg midt på tabellen over digitaliseringsnivået i offentlig forvaltning i 32 europeiske land som ble offentliggjort 21. februar 2011, men landet ligger likevel godt over EU-gjennomsnittet. Europakommisjonen har siden 2001 utarbeidet en benchmarkrapport om fremskritt innen e-forvaltning i EU. Undersøkelsen for 2010 dekker mer enn 10 000 nettsteder i de 27 EU?landene pluss Kroatia, Island, Norge, Sveits og Tyrkia.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum - Dansk departementsvurdering offentliggjort 25.2.2011.
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. I et forslag som ble lagt fram 12. november 2010 argumenterer Kommisjonen for at det bør etableres en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter som utstedes av tredjeland, hele tiden blir oppdatert. En dansk departementsvurdering av forslaget ble offentliggjort 25. februar 2011.

° Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring) - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 23.2.2011.
Justis- og politidepartementet sendte 23.2.2011 på høring forslag til endringer i utlendingsloven for å hjemle bruk av Schengen-standardiserte oppholdskort med elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk. Gjennom Schengensamarbeidet ble det i 2001 innført ensartet dokumentasjon for oppholdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge vil få utstedt et Schengen-standardisert oppholdskort med biometri.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011
° Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

MATTRYGGHET
° Forbud mot bruk av bisphenol A i tåteflasker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.2.2011.
En endringsbestemmelse til EUs plastdirektiv fra 2002 innfører forbud i EUs medlemsland mot bruk av bisfenol A (BPA) i produksjon av nye tåteflasker fra 1. mars 2011. Fra 1. juni 2011 blir det også forbudt å selge tåteflasker som inneholder bisfenol A. Et EØS-notat fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringsdirektivet ble offentliggjort 26. februar 2011.

Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2011
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2011
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 22.2.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2011
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.2.2011
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.2.2011
Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.2.2011
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.2.2011
Import til konsum av fiskevarer fra Fiji - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 26.2.2011
° Merking av vin: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.2.2011

MILJØ
° Begrensning i bruk av blyforbindelser i fiberoptiske kommunikasjonssystemer - Norsk forskrift kunngjort 22.2.2011
° Unntak for bruk av bly, kadmium og bly i visse materialer og komponenter - Norsk forskrift kunngjort 22.2.2011

NÆRINGSPOLITIKK
° En "Small Business Act" for Europa - Meddelelse (evaulering) lagt fram av Kommisjonen 23.2.2011

SELSKAPSRETT
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.2.2011.
Europakommisjonen la 24. februar 2011 fram et direktivforslag som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene.

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 26.2.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Førerkortdirektivet (fra 2013) - Norsk lov kunngjort 25.2.2011.
EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011. Videre gjennomføring av direktivet vil skje gjennom forskrifter. I lovendringen skilles det mellom førerett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt ti, eventuelt femten år, for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).

Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2011
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.2.2011
Opplysningsplikt ved opprettelse eller endring av en funksjonell luftromsblokk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2011
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.2.2011
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.2.2011