Europalov - uke 8/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 8/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.-22.02.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utsendingsdirektivet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.02.2015.
I en sak som gjelder polske elektrikere utestasjonert i Finland, har EU-domstolen slått fast at det polske firmaet må betale sine ansatte etter den finske allmenngjorte tariffen. Dommen presiserer begrepet minstelønn til utstendte arbeidstakere.

- Vikarbyrådirektivet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.02.2015

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.02.2015

FORBRUKERVERN
- Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.02.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015

HELSE
- Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.02.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2017

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap - Rapport om evalueringen av fellesskapsordningen lagt fram av Kommisjonen 18.02.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekrav til samhandel i EU av storfe og svin: endringsbestemmelser knyttet til trikiner - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om tamsvin - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Krav vedrørende trikiner ved import av visse kjøttprodukter fra tamsvin - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
Import av mat av animalsk opprinnelse fra Japan til EXPO 2015 i Milano - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.02.2015
Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.02.2015
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 21.02.2015
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.02.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.02.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.02.2015
- Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.02.2015. EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.02.2015
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.02.2015
Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.02.2015
- Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.02.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.02.2015. EØS-notat offentliggjort 18.02.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.02.2015. EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.02.2015. EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 16.02.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.02.2017
- Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.02.2015
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 18.02.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for metylprednisolon - EØS-notat offentliggjort 21.02.2015

MILJØ
- Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.02.2015
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.02.2015
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 05.02.2015 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.02.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.02.2015
- Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i belysning og skjermbelysning - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer - EØS-notat offentliggjort 17.02.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.02.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.02.2015

STATISTIKK
- Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.02.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Samferdselsdepartementet sendte 17. februar 2015 på høring utkast til ny jernbaneforskrift som ledd i gjennomføringen av EUs nye jernbanedirektiv. Direktivet slår sammen tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. I tillegg innfører det nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet. Det gjelder blant annet forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Direktivet som skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene innen 16. juni 2015, er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt til EUs utenrikstjeneste 16. januar 2015.
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Samferdselsdepartementet 17.02.2015

- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.02.2015
- Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2015
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015
- Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.02.2015
- Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.02.2015