Område i EØS-avtalen: emneord

EU-relevante rettsakter og programmer som etter beslutning i EØS-komiteen også skal gjelde i EFTA/EØS-landene Norge, Island, og Liechtenstein, innlemmes (skrives inn) i EØS-avtalens vedlegg og protokoller. For å finne siste saker og endringer på et bestemt område, kan du velge mellom en alfabetisk liste (under) og systematisk liste over EØS-avtalens vedlegg protokoller.

 
EmneVelg området i
Alkoholsterke drikkerhandelsforenklinger
Arbeidsrett og lik behandling av kvinner og mennarbeids- og sosialpolitikk
Audiovisuell sektor (samarbeid)kultur og medier
Audiovisuellle tjenesterkultur og medier
Avfallmiljø og klima
Banker og andre kredittinstitusjonerfinansielle tjenester
Byggevarerhandelsforenklinger
Børs og verdipapirerfinansielle tjenester
Dyrefôrmattrygghet
Eksplosive varer til sivilt brukhandelsforenklinger
Elektrisk utstyrenergi
Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnetinformasjonssamfunnet
Energi (utstyr)energi
Energienergi
Energiprogrammer og miljørelaterte energiaktiviteter /samarbeid)energi
Etableringsretttjenester og etablering
Farlige stoffermiljø og klima
Finansielle tjenesterfinansielle tjenester
Folkehelsehelse
Forbrukervern (samarbeid)forbrukersaker
Forbrukervernforbrukersaker
Forsikringfinansielle tjenester
Forskning og teknologisk utvikling (samarbeid)forskning og utdanning
Fri bevegelighet for arbeidstakerearbeids- og sosialpolitikk
Fri bevegelighet for kapitalfinansielle tjenester
Fritt varebytte - generelthandelsforenklinger
Gassapparaterhandelsforenklinger
Genereltmiljø og klima
Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjonerforskning- og utdanning
Gjødselhandelsforenklinger
Godstransport, forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse medhandelsforenklingerg
Handelsforenklinger (samarbeid)handelsforenklinger
Helse og sikkerhet på arbeidsplassenarbeids- og sosialpolitikk
Helse og sikkerhet på arbeidsplassenarbeids- og sosialpolitikk
Husholdningsapparaterhandelsforenklinger
Immaterialrettimmaterialrett
Informasjonssamfunnstjenesterinformasjonssamfunnet
Informasjonsteknologiinformasjonssamfunnet
Informasjonstjenester (samarbeid)
informasjonssamfunnet
Innlandstransporttransport
Jord-og skogbrukstraktorertransport
Katastrofeberedskap (samarbeid)katastrofeberedskap
Kjemikalier, industrifare og bioteknologimiljø og klima
Kjøretøyertransport
Konkurransebestemmelser for foretak, gjennomføring avkonkurranse og statsstøtte
Konkurransereglerkonkurranse og statsstøtte
Kosmetikkhelse
Kultur (samarbeid)kultur og medier
Kulturgjenstanderkultur
Legemidler til dyrmattrygghet
Legemidler til menneskerhelse
Leketøyforbrukersaker
Luftmiljø og klima
Lystfartøyerhandelsforenklinger
Løfteutstyrhandelsforenklinger
Maskinerhandelsforenklinger
Materiell på byggeplasserhandelsforenklinger
Medisinsk utstyrhelse
Miljømiljø og klima
Miljøsamarbeid)miljø og klima
Miljøvern (utstyr)miljø og klima
Måleinstrumenterhandelsforenklinger
Næringsliv, entreprenørskap, SMB (samarbeid)indre market og EØS
Næringsmidlermattrygghet
Offentlige innkjøpoffentlige anskaffelser
Personlig verneutstyrarbeids- og sosialpolitikk
Personsvernjustis og innenriks
Plantesanitære forholdmattrygghet
Posttjenestertjenester og etablering
Produktansvarjustis og innenriks
Selskapsrettselskapsrett
Sivil luftfarttransport
Sjøtransporttransport
Skipsutstyrtransport
Sosialpolitikk (samarbeid)arbeids- og sosialpolitikk
Statistikk (samarbeid)statistikk
Statistikkstatistikk
Statsstøttekonkurranse og statsstøtte
Støymiljø og klima
Sysselsetting (samarbeid)arbeids- og sosialpolitikk
Tekniske handelshindringer generelthandelsforenklinger
Tekstilerforbrukersaker
Telekommunikasjonstjenesterinformasjonssamfunnet
Telematikk for utveksling av datainformasjonssamfunnet
Tjenester generelttjenester og etablering
Tobakkhelse
Transport med jernbanetransport
Transport og mobilitet (samarbeid)transport
Transport på innlands vannveitransport
Transporttransport
Trygdarbeids- og sosialpolitikk
Trykkbeholderehandelsforenklinger
Turismeindre market og EØS
Utdanning, opplæring og ungdomsspørsmål (samarbeid) forskning og utdanning
Vannmiljø og klima
Veitransporttransport
Veterinære forholdmattrygghet
Vin, opphevelse av tekniske hindringer for handel medhandelsforenklinger