Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism
Transformatorforordningen: endringsbestemelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
Vurdering av medisinsk teknologi
Felleseuropeisk referanseverdi for tildeling av vederlagsfrie CO2-kvoter for luftfart
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i visse videokamerarør
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Soliditetskrav til verdipapirforetak
Økodesign av varmeovner
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
Krav til miljøvennlig utforming av kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner og skannere og multifunksjonsmaskiner
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene

Sider