Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om overholdelse av enhetspriser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
EU-høring om god praksis for produksjon av medisiner
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)
Europeisk patent: oversettelsesordninger
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina
Direktiv om flysikkerhetsavgifter
Helsepåstander på energidrikker med koffein
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Harmonisering av lovgivningen om målenheter
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning

Sider