Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om overholdelse av enhetspriser
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
Henstilling om styrking av Schengens yttergrenser i Hellas
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
Sikkerhetskrav til smokker
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
EU-høring om god praksis for produksjon av og inspeksjonsmetoder for forsøksmedisiner
InvestEU-programmet (2021-2027)
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold

Sider