Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester: endringsbestemmelser: gjenomføringsbestemmelse om overholdelse av enhetspriser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester
Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk
Europeisk klimalov
EU-høring om god praksis for produksjon av medisiner
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)
Europeisk patent: oversettelsesordninger
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet og luftfartsdata
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
Direktiv om flysikkerhetsavgifter
Helsepåstander på energidrikker med koffein
Henstilling om styrking av Schengens yttergrenser i Hellas
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Sider