Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
Kollektive avtaler for enkeltpersonforetak og EUs konkurranselovgivning
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'oppkrevet clearingmargin'
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater
EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser om internasjonal registrering
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)

Sider