Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
Landbruksstatistikk om input og output
Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om tilsynskrav for visse foretak
Statsstøtteregler for utbygging av bredbåndsnettverk (høring)
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelser på inntekts- og levekårsområdet
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer i fly
Sikring av relevant medisinsk utstyr i tilfelle av en folkehelsekrise på EU-nivå
Hvitvaskingsforordningen
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
Betjeningsinnretning i traktorer (kodifisering)
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI)
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder

Sider