Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Statsstøtteregler for utbygging av bredbåndsnettverk (høring)
Miljøkriminalitetsdirektivet (2021-revisjonsforslag): strafferettslig vern av miljøet
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (forslag 2021)
Yrkessjåførdirektivet (kodifiseringsforslag 2021)
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI)
Bygningsenergidirektivet (2021-revisjonsforslag)
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
EUs flysikkerhetsbyrås rolle som 'Performance Review Body' for det felles europeiske luftrom
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Revisjon av datalagringsdirektivet
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon)
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Felles europeisk salgslov
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring

Sider