Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
Betjeningsinnretning i traktorer (kodifisering)
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om anmodninger om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning
Arbeidstidsdirektivet: revisjonsforslag avsluttet uten enighet
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2022)
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelser på inntekts- og levekårsområdet
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act)
Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
Bruk av satellittnavigasjonssystemet Galileo til kritisk infrastruktur
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske vannkokere
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)

Sider