Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Visum for lengre opphold og innberetning til Schengen-informasjonssystemet
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
Statistikk om avfall (trukket)
Felles regler for sivil luftfart: flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
Rammeverk for bærekraftig bedriftsstyring
Gassmarkedsforordningen (2021-revisjonsforslag)
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om anmerkninger
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)
Energimerking av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon)
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)

Sider