Gjennomføringen av direktivet om betalings-TV

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Andre rapport om gjennomføringen av europapalraments- og rådsdirektiv 98/84/EF av 20. november 1998 rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester

Status:

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 30.9.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I 1998 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 98/84/EF om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester for at give plads for udviklingen af betalings-tv på det indre marked. I 2003 forelagde Kommissionen en første rapport om direktivets anvendelse.

Ti år efter direktivets vedtagelse forelægger Kommissionen nu sin anden rapport om anvendelsen. Den voldsomme udvikling, der har fundet sted på dette marked, er beskrevet i en analyse af direktivets virkninger, som KEA og Cerna gennemførte for Kommissionen i 2007.

Tiden er inde til at se nærmere på direktivets nytteværdi og hensigtsmæssighed på længere sigt i den nuværende markedskontekst. Denne kontekst er præget af det store potentiale, der ligger i markederne for nye platforme for distribution af indhold: tv på internettet, IP-tv, mobil-tv og "video on demand". Spørgsmålet er nu, om disse markeder har behov for beskyttelse på samme måde som betalings-tv. Er den beskyttelse, direktivet giver, til gavn for dem eller ligefrem nødvendig? Det er klart, at disse spørgsmål kun er relevante, hvis det underliggende spørgsmål om, hvorvidt direktivet fungerer effektivt efter hensigten, kan besvares positivt. Hvad angår den piratvirksomhed, som direktivet skulle bekæmpe, må det konstateres, at den har været i stand til at tilpasse sig helt fint til de teknologiske fremskridt, og at den oven i købet har vundet endnu større udbredelse med de nye muligheder, der tilbydes.

For at skaffe sig de nødvendige oplysninger og data til analysen af direktivets gennemførelse indtil nu som supplement til førnævnte undersøgelse afholdt Kommissionen en offentlig høring fra den 11. februar til den 4. april 2008 og modtog 54 indlæg. Den foreliggende rapport er ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med en kort redegørelse for hovedindholdet i disse indlæg. Kommissionens tjenestegrene har desuden ved forskellige møder ført direkte samtaler med aktørerne i sektoren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2008
Annen informasjon