Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Mot en integrert havovervåking: et felles miljøinformasjonssystem for EUs maritime sektor

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 17.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I meddelelsen om en integreret EU-havpolitik forpligtede Kommissionen sig til at "tage initiativer til et overvågningssystem med højere grad af interoperabilitet med henblik på at samle eksisterende overvågnings- og sporingssystemer, der anvendes i forbindelse med søfartssikkerheden, havmiljøbeskyttelsen, fiskerikontrollen, grænsekontrollen og andre retshåndhævelsesfunktioner" [1]

På mødet om almindelige anliggender den 8. december 2008 opfordrede Rådet Kommissionen til at arbejde på at skabe interoperabilitet mellem medlemsstaternes og Fællesskabets systemer for at gøre havovervågningen mere omkostningseffektiv. Denne strategi om yderligere integrering af havovervågningen blev bekræftet i køreplanen for udvikling af et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur), ifølge hvilken der gradvis skal skabes en fælles struktur til informationsdeling for EU's maritime område [2], samt i den nylige ajourføring af trafikovervågnings- og -informationssystemet for skibsfarten i Fællesskabet [3].

Formålet med integreret havovervågning er at skabe et overblik over situationen på havet, dvs. over aktiviteter på havet, der har betydning for EU's søfartssikkerhed, grænsekontrol, beskyttelse af havmiljøet, fiskerikontrol, handel og økonomiske interesser såvel som den generelle retshåndhævelse og forsvaret, således at der kan træffes velinformerede beslutninger.

Overblik over situationen på havet indebærer en klar forståelse af de aktiviteter inden for det maritime område, der kan have betydning for EU's og medlemsstaternes sikkerhed, økonomi og miljø. På grundlag af klart definerede brugerbehov og -rettigheder skal havovervågningen hjælpe de myndigheder, der er ansvarlige for overvågning og tilsyn, til at forebygge og styre alle sådanne situationer, hændelser og aktiviteter i forbindelse med EU's maritime område efter en samlet plan.

EU's maritime område omfatter EU-medlemsstaternes territorialfarvande, deres eksklusive økonomiske zoner og deres kontinentalsokler som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982 såvel som alle havrelaterede aktiviteter, der udføres deri, det være sig på havbunden, under overfladen, på overfladen eller over havet, herunder vedrørende anlæg, fragt, småbåde og fartøjer, der er EU-indregistreret, -ejet eller -kontrolleret eller på anden måde har tilknytning EU. Ud over dette omfatter det også ethvert eftersøgnings- og redningsområde og ethvert indsatsområde, der er udpeget til en EU-operation til søs under civil eller militær myndighed [4].

Der er et klart behov for udveksling af havovervågningsdata. Forskellige myndigheder inden for forskellige sektorer, der har at gøre med overvågning af aktiviteter til søs, indsamler hver især data og operationelle oplysninger for at danne sig det bedst mulige billede af situationen til søs til deres egne formål. I mange tilfælde omfatter dette billede ikke supplerende oplysninger, der er indsamlet af andre parter, fordi der ikke udveksles oplysninger mellem de forskellige parter. Hvis der skabes de nødvendige rammer for udveksling af sådanne oplysninger, burde det give de forskellige brugere et bedre overblik over situationen, og et bedre overblik vil gøre de nationale myndigheders indsats mere effektiv og omkostningseffektiv.

Formålet med denne meddelelse er at opstille ledende principper for udvikling af en fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område og at igangsætte en proces mod etablering af en sådan ramme. Til dette formål bør koordineringen og sammenhængen mellem Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de samtalepartnere, som den europæiske forsvarssektor måtte udpege til dette formål, styrkes.

1 KOM(2007) 575 endelig af 10.10.2007.
2 KOM(2008) 68 endelig af 13.2.2008.
3 Direktiv 2009/17/EF om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EUT L131 af 28.5.2009, s. 101. Se også forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter, EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6.