Tredje energimarkedspakke

Tittel

Arbeidsdokument fra Kommisjonen som følger den lovgivende pakken om det indre marked for elektrisitet og gass

Del av:

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 20.9.2018

Etter at Stortinget i mars godkjente inn­lemmelse av EUs tredje energi­markeds­pakke i EØS-avtalen, har Olje- og energi­departementet nå igangsatt en høring om gjennomføring av pakken i norsk rett. EØS-innlemmelsen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

Nærmere omtale

Red.anm.: Se energimarkedspakken for en samlet oversikt over saker knyttet til pakken.

BAKGRUNN (fra kommisjonens pressemelding 19.7.2007, dansk utgave)

Ny Energi i Europa - et rigtigt marked med sikre forsyninger
I dag har europæisk energipolitik fået nye impulser. Europa-Kommissionen har stillet forslag om en tredje lovpakke [1] der skal sikre hver enkelt borger i EU reelle og effektive muligheder for at vælge leverandør. Det centrale i Kommissionens forslag er frit forbrugsvalg, rimeligere priser, renere energi og forsyningssikkerhed.

Forslagene fremmer bæredygtighed ved at tilskynde til effektiv energiudnyttelse og ved at sikre at også mindre virksomheder, f.eks. virksomheder der investerer i vedvarende energi, har adgang til energimarkedet. Ved at forbedre vilkårene for investeringer i kraftværker og transmissionsnet medvirker et marked med konkurrence til at undgå afbrydelser i el- og gasforsyningerne og øger dermed også forsyningssikkerheden. Garantierne for fair konkurrence med selskaber fra tredjelande styrkes også.

"Et åbent og fair indre energimarked er afgørende for EU's evne til at tage de udfordringer op som klimaændringerne, den øgede importafhængighed og den globale konkurrence stiller os over for. Det her handler om at sikre forbrugerne og erhvervslivet en bedre behandling og sørge for at selskaber fra tredjelande overholder vores regler", siger Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

"Vi er kommet langt på vejen mod et indre energimarked i EU i løbet af de sidste ti år. Nu er tiden inde til at tage de sidste skridt og sikre at dette marked også rent faktisk fører til håndgribelige fordele der er inden for rækkevidde af enhver borger og enhver virksomhed. EU må gøre hvad der skal til for at sikre at alle borgere selv kan vælge leverandør og være sikre på at de får valuta for pengene", siger energikommissær Andris Piebalgs.

"Nu er tiden kommet hvor private husstande og erhvervsvirksomheder kan få fuldt udbytte af at der er konkurrence på energimarkedet med frit forbrugsvalg og mere fornuftige priser. Det er det der vil ske hvis vores forslag i dag bliver gennemført", siger konkurrencekommissær Neelie Kroes.

For at få det indre marked til at fungere for alle forbrugere, store som små, og for at hjælpe EU frem mod et mere sikkert, konkurrencedygtigt og bæredygtigt energisystem stiller Kommissionen forslag om en række foranstaltninger der skal supplere de nugældende regler.

• Produktion og forsyning adskilles fra driften af transmissionsnettene: Ejerskab og drift af net bør "udskilles". Hermed henvises der til at driften af el- og gasnet adskilles fra forsynings- og produktionsaktiviteter. Forslagene gør det klart, at Kommissionen foretrækker ejendomsmæssig adskillelse, dvs. at et og samme selskab ikke længere både kan eje transmissionssystemet og drive produktions- eller forsyningsvirksomhed. Men som en sekundær mulighed foreslår Kommissionen at der kan oprettes en "uafhængig systemoperatør", sådan at vertikalt integrerede koncerner godt kan blive ved med at eje et transmissionsnet, men kun hvis anlæggene i praksis drives af et selskab eller et organ der er helt uafhængigt af koncernen. Begge disse muligheder vil give selskaberne nye incitamenter til at investere i ny infrastruktur, sammenkoblingskapacitet og produktionskapacitet og således forebygge strømudfald og unødvendige, pludselige prisstigninger.
• Kommissionen erkender energipolitikkens strategiske betydning. Derfor indeholder pakken beskyttelsesklausuler der sikrer at selskaber fra tredjelande påviseligt og utvetydigt skal efterleve de samme adskillelseskrav som EU-selskaber hvis de vil købe en væsentlig andel af eller ligefrem skaffe sig kontrol over et EU-net. Kommissionen kan skride ind hvis en køber ikke kan bevise sin både direkte og indirekte uafhængighed af forsynings- og produktionsaktiviteter.
• Energihandel på tværs af grænserne gøres lettere: Kommissionen foreslår at der som supplement til de enkelte landes regulerende myndigheder oprettes et agentur for samarbejde mellem nationale energimyndigheder med beføjelse til at træffe bindende afgørelser. Det vil sikre at sager der går på tværs af grænserne, behandles korrekt, og sætte EU i stand til at opbygge et rigtigt europæisk ledningsnet der fungerer som en enhed og dermed fremmer spredning af forsyningerne og styrker forsyningssikkerheden.
• De regulerende myndigheder i hvert land gøres mere effektive: Kommissionen foreslår at medlemsstaternes energimyndigheder får en stærkere og mere uafhængig stilling.
• Samarbejde og investeringer på tværs af grænserne fremmes: Kommissionen foreslår et nyt europæisk net for transmissionssystemoperatører. De virksomheder der driver energinet i EU, får dermed bedre mulighed for at samarbejde og udvikle fælles regler på det tekniske og kommercielle område og fælles sikkerhedsstandarder samt for at planlægge og samordne de investeringer der er behov for på EU- plan. Det vil også lette den grænseoverskridende handel og skaffe operatørerne mere lige arbejdsvilkår.
• Større gennemskuelighed: Foranstaltninger der skal gøre markedet mere gennemskueligt hvad angår netdrift og forsyninger, vil sikre den lige adgang til oplysninger, gøre prisdannelsen mere gennemskuelig, øge tilliden til markedet og bidrage til at markedsmanipulation undgås.
• Mere solidaritet: Kommissionen forventer at medlemsstaterne får lettere ved at bistå hinanden i tilfælde af trusler mod energiforsyningen når markederne føres tættere på hinanden.

Endelig får kunderne får også gavn af et nyt energikundecharter der skal lanceres i 2008. Det vil omfatte tiltag til bekæmpelse af brændstoffattigdom, oplysning til kunder i forbindelse med valg af leverandør og leverancemuligheder, bekæmpelse af bureaukrati ved skift mellem energileverandører og beskyttelse borgerne mod urimelige salgsmetoder. Der vil blive ført en særlig kampagne for at informere kunderne om deres rettigheder.

Den lovpakke der stilles forslag om her, blev skitseret i Kommissionens meddelelse "En energipolitik for Europa" [2], som Det Europæiske Råd gav sin tilslutning i marts 2007. Her blev der redegjort for hvorfor EU har behov for at udarbejde en ny energipolitik der kan føre til en mere sikker, bæredygtig og kulstoffattig økonomi, til gavn for alle borgere. En afgørende forudsætning for at nå dette mål er at der kommer til at herske fuld konkurrence på markederne. Allerede den 1. juli 2007 fik borgerne i hele EU ret til selv at vælge leverandør. Målet med den nye pakke er at sikre at alle leverandører lever op til høje standarder for service, bæredygtighed og sikkerhed.

Kommissionens forslag til forbedring af det indre energimarked er fast forankret i Lissabon-strategien og i EU's energistrategi, og de vil blive drøftet blandt stats- og regeringscheferne på deres regelmæssige topmøder.

[1] Pakken inkluderer:
• En forordning om oprettelse af et EU- agentur for samarbejde mellem energimyndigheder.
• Et elektricitetsdirektiv, der ændrer og supplerer det eksisterende el-direktiv 2003/54.
• Et gasdirektiv, der ændrer og supplerer det eksisterende gasdirektiv 2003/55.
• En elektricitetsforordning, der ændrer og supplerer den eksisterende el-forordning 1228/03
• En gasforordning, der ændrer og supplerer den eksisterende gasforordning 1775/05.

[2] KOM(2007) 1 endelig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.07.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Høring
Høring publisert
20.09.2018
Høringsfrist
20.12.2018
Annen informasjon