Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/858 av 18. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 med hensyn til utsettelse av anvendelsesfristen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/858 of 18 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/732 as regards postponing its date of application

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.10.2020)

Sammendrag av innhold
Innen EU er det etabert et program for å støtte medlemslandene ved etableringen av informasjon for prissammenlikning av alternativt drivstoff. Hensikten med etableringen av programmet er å legge til rette for en mest mulig harmonisert presentasjon av informasjonen på fyllestasjoner. Som følge av Cpvid-19 har arbeidet med felles anbefaling blitt forsinket. Dessuten vil også det fysiske arbeidet som må gjøres på stasjonene bli forsinket for å overholde smittevern kravene. Som følge av disse forhold er søknadsdato for gjennomføringsforordning 2018/732 utsatt med 6 mnd til 7.12.2020

I tillegg til utsatt søknadsfrist presiseres at hvert land bestemmer hvilke bilsegmenter prisammenlikningen skal gjøres for og på hvilke stasjoner. Små og mellom store stasjoner bør unntas kravet om prisinformasjon. Dessuten understrekes at ulike former for online informasjon, f.eks ulike apper, ikke kan erstatte informasjon på fyllestasjonene. Informasjon på posters, skjermer og enkle oppslag anbefales.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomførinsgforordningen tas inn i norske rett samtidig med forordning 2018/732 vd endring i prisopplysningsforskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvensene for private følger av 2018/732. Med klargjøringen av hvilke stasjoner som bør omfattes vil de økonomiske konsekvensene bli noe mindre for private ved at små og mellomstore sttasjoner utelates.

Sakkyndige instansers merknader
Har ikke vært på høring

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 18. juni 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
20.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0858
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro