Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/552 av 20. april 2020 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til offisiell tuberkulose-fristatus for regionen Valle D'Aosta i Italia og den autonome regionen Azorene i Portugal, og med hensyn til offisiell brucellose-fristatus i flere regioner i Portugal

Commission Implementing Decision (EU) 2020/552 of 20 April 2020 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the officially tuberculosis-free status of the region of Valle d’Aosta in Italy and of the Autonomous Region of the Azores in Portugal, and as regards the officially brucellosis-free status of several regions of Portugal

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II til beslutning 2003/467/EF når det gjelder sykdomsfri status i Italia og Portugal. Endringene består i at:

• Regionen Valle d*Aosta i Italia anerkjennes med sykdomsfri status for tuberkulose i storfebesetninger.

• Den autonome regionen Azorene, med unntak av øya São Miguel, i Portugal anerkjennes med sykdomsfri status for tuberkulose i storfebesetninger.

• Regionene Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria og Castelo Branco i Portugal anerkjennes med sykdomsfri status for brucellose i storfebesetninger.

Bakgrunnen for endringene er at Kommisjonen har vurdert innsendt dokumentasjon fra de nevnte landene og funnet denne tilfredsstillende for å kunne anerkjenne fristatus for sykdommene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Vi støtter oss til Kommisjonens vurderinger. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2020
Anvendelsesdato i EU
12.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0552
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro