Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF med hensyn til offisielt brucellose (B. melitensis)-fristatus, av vedlegg II til beslutning 2003/467/EF med hensyn til brucellose fristatus i visse regioner av Spania og av vedlegg I og II til beslutning 2008/185/EF med hensyn til fristatus og godkjenning av utryddelsesprogram for Aujeszky's disease i visse regioner av Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1970 of 26 November 2019 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status and Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of certain regions of Spain and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions of Italy

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forslag til rettsakt som endrer vedlegg til beslutningene 2003/467/EF og 93/52/EØF når det gjelder listeføring områder med fristatus for småfe brucellose (B. melitensis) og bovin brucellose i Spania.

• Områder som foreslås listeført med fristatus for småfebrucellose (B. melitensis) (Vedlegg II av beslutning 93/52/EØF); Det autonome samfunnet Murcia, provninsen Toledo i det autonome samfunnet Castilla-La Mancha og provinsene Huelva, Sevilla og Cordoba i det autonome samfunnet Andalusia.

• Områder som foreslås listeført med fristatus for storfebrucellose (Vedlegg II av beslutning 2003/467/EF); Det autonome samfunnet Aragon og provinsen Leon i det autonome samfunnet Castilla Y Leon.

I tillegg foreslås det å endre vedleggene til beslutning 2008/185/EU når det gjelder listeføring av områder med fristatus for og godkjent utryddelsesprogram for Aujeszky’s disease i Italia.

• Områder som foreslås listeført med fristatus for Aujeszky’s disease (Vedlegg I av beslutning 2008/185/EU): Regionen Friuli Venezia Giulia.

• Områder som foreslås listeført med godkjent utryddelsesprogram for utryddelse av Aujeszky’s disease (Vedlegg II av beslutning 2008/185/EU): Regionene Piemonte og Umbria.

Kommisjonens vurdering av innsendt dokumentasjon tilsier at disse områdene tilfredsstiller kravene for oppføring på de respektive listene i vedleggene. Vi støtter oss til Kommisjonens vurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om
listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1970
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro