Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/65 av 14. januar 2019 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til statusen som offisielt fri for tuberkulose og vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til statusen som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) for visse regioner i Spania

Commission Implementing Decision (EU) 2019/65 of 14 January 2019 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC in relation to the officially tuberculosis-free and the officially brucellosis-free status and Annex II to Decision 93/52/EEC in relation to the officially brucellosis (B. melitensis)-free status of certain regions of Spain

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder oppføring av visse regioner og områder som offisiellt fri for henholdsvis i tuberkulose og brucellose hos storfe. Endringene er som følger:

• Provinsen Pontevedra i det Autonome samfunnet Galici får fristatus for tuberkulose i storfebesetninger

• Det autonome samfunnet Madrid og det autonome samfunnet Valencia får fristatus for brucellose i storfebesetninger

I tillegg endrer rettsakten vedlegg II av beslutning 93/52/EØF ved at Provinsene Almeria, Granada og Jaen i det autonome samfunnet Andalusia får offisiellt fri for brucellose (B. melitensis) hos småfe.

Bakgrunnen for oppføring av nye regioner og områder med fristatus for de nevnte sykdommene er Kommisjonens vurdering av innsendt dokumentasjon på at vilkårene for fristatus oppfylles.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Denne hjemmesiden vil oppdateres når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.01.2019
Anvendelsesdato i EU
05.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro