Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/157 of 6 November 2018 amending Annex II to Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014, som endret av forordning (EU) 2017/698, inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 3. februar 2017. Søknadene for enkelte aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på denne listen har blitt trukket av søkerne. Navn på enkelte aktivstoff og deres eventuelle forløpere har blitt presisert for noen aktivstoffer som dannes in situ, noe som har ført til redefinering av aktivstoffet. I tillegg har en del stoffer fått endret rapporterende medlemsland, og en del stoffer har fått godkjenning eller avslag etter 3. februar 2017 og skal derfor fjernes fra listen. Forordning (EU) xx/xx erstatter derfor listen i vedlegg II med en oppdatert liste over aktivstoff og produkttypekombinasjoner som er del av arbeidsprogrammet for biocider.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 6. november 2018 og ble publisert i OJ 1. februar 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. mai 2019 med ikrafttredelse 1. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2018
Anvendelsesdato i EU
21.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2019
Anvendes fra i Norge
01.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0157
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro